MAS jako nástroj spolupráce

obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina Hlinecko, z. s. realizovala od 1. 9. 2014 - 30. 11. 2015 projekt nesoucí název "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů" (SMS EChÚ), reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Hlinecko se stala jedním z partnerů.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí (Regionální školství, Protipovodňová opatření a krizové řízení, Odpadové hospodářství, Dopravní a veřejná dopravní obslužnost, Zaměstnanost a sociální záležitosti) z nichž si MAS Hlinecko vybrala na základě strategie první tři témata k bližšímu rozpracování.

Během projektu vznikly tyto výstupy:

Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnější výkonu formou spolupráce

Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU s názvem Jak se vám líbí náš venkov?

Metodika meziobecní spolupráce obcí na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy

Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Hlinecko

Patky o spolupráci a partnerství

Koncepční návrh legislativních řešení

Více informací o projektu naleznete na tomto odkazu: http://www.smscr.cz

 

Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání:

 

První kulatý stůl SMS EChÚ

V rámci projektu proběhl na území Místní akční skupiny Hlinecko 27. ledna 2015 první kulatý stůl pro starosty.

Hlavním bodem jednání bylo seznámit starosty s dosavadními výsledky projektu na území MAS a získat data pro studii současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrhy jejího efektivnějšího výkonu. Pozvání na setkání přijal i tajemník SMS Mgr. Tomáš Chmela a starosta obce Křižánky pan Ing. Jan Sedláček. Závěr setkání byl věnován neformální diskuzi o úrovni spolupráce obcí na území MAS Hlinecko a výměně zkušeností mezi přítomnými pracovníky veřejné správy a hosty.

 Pozvánka

 Zápis z prvního kulatého stolu

 Fotografie z prvního kulatého stolu

 

Workshop: Programové období 2014+ aneb Dotační fondy po lopatě

První workshop k projektu se uskutečnil v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a byl určen pro zástupce obcí a pracovníky MAS z Pardubického a Královehradeckého kraje.

Na programu bylo především přiblížit starostům zkratky, nová pravidla a příležitosti, které přináší nové operační programy připravené pro nové plánovací období 2014 - 2020. Zúčastnění se také dozvěděli o možnostech čerpání finančních prostředků pro obce v novém programovém období z IROP, PRV, CLLD prostřednictvím MAS a další zajímavosti vycházející z platné legislativy.

 Pozvánka s programem

 Fotografie z workshopu

 

Druhý kulatý stůl SMS EChÚ

Místní akční skupina Hlinecko, z. s. uspořádala dne 23. 9. 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinska druhý kulatý stůl k projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů". Zástupci obcí se zde dozvěděli o dosavadních výsledcích projektu, byla představena, projednána a schválena Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Hlinecko. Nově zjištěné poznatky z této strategie jsou zakomponovány do jednotlivých kapitol Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hlinecko.

Zástupci ze zpracovatelské firmy představili současný stav výkonu veřejné správy obcí, formy spolupráce v regionu, metodiku spolupráce obcí na platformě MAS, novou publikaci "Jak se vám líbí náš venkov?" obsahující příklady dobré praxe a koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích a menších městech ČR.

Manažerka projektu Hana Rouhová představila Strategii spolupráce obcí MAS Hlinecko, z.s. a blíže specifikovala potřeby území dle vybraných témat spolupráce. Během jednání přítomní starostové vyplnili evaluační dotazník, ve kterém hodnotili srozumitelnost, průběh a výstupy projektu a společně odsouhlasili Pak o spolupráci obcí. V závěru jednání se debatovalo nad aktuálními problémy jednotlivých obcí.

 Pozvánka

 Program jednání

 Zápis z druhého kulatého stolu

 Fotografie z druhého kulatého stolu

 Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Hlinecko

 Prezentace Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Hlinecko

 Prezentace výstupů projektu

 Operační programy v kostce

 Operační programy v kostce, přeshraniční spolupráce

 

Evropské fondy a MAS (podruhé) a polopatě

Dne 18. listopadu 2015 se uskutečnil závěrečný workshop a konference v Českých Heřmanicích k projektu SMS ČR "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů".

Program workshopu a konference byl zaměřen na možnosti čerpání dotací z operačních programů určené pro obce. Dále se řešila problematika komunitních center v obcích, likvidace biologicky rozložitelného komunitního odpadu, spolupráce obcí v MAS nebo aktuální informace o změně RUD.

Na konci workshopu byly prezentovány výsledky projektu a byla představena metodika spolupráce obcí v MAS a publikace Jak se Vám líbí náš venkov?

 Pozvánka s programem

 Fotografie z workshopu

 Prezentace Radim Sršeň

 Prezentace Petr Kulíšek

 Prezentace Olga Ondráčková

 Prezentace Markéta Dvořáková

 Prezentace Jan Fiala

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.