Historie MAS

Místní akční skupina Hlinecko, o. s. byla založena již v roce 2006 a registrována 18. 10. 2006 na MV ČR pod č. j. VS/1-1/65417/06-R s IČ: 270 46 508.

Na počátku vzniku MAS stálo jen několik oslovených členů ze zemědělského sektoru, mikroregion Hlinecko a několik spřátelených neziskových organizací. Vznik MAS nebyl veřejně projednáván a veřejnost nebyla o této aktivitě jakkoli detailně informována, ani vyzvána ke spolupráci. Princip založení MAS nebyl podložen předpokladem "projednání zespoda nahoru" tak, jak je to pro inciativu LEADER obvyklé. Široké veřejnosti nebyla dána možnost se do aktivit nově vznikající MAS jakkoli zapojit ( v některých případech došlo dokonce k regulaci nechtěných a nevhodných členů, kteří o aktivitu v MAS měli zájem). MAS se po svém vzniku pokusila urychleně dodavatelskou formou připravit tzv. SPL (Strategický plán Leader) již v první výzvě Programu rozvoje venkova pro období 2007-2013. S realizací strategického plánu ale neuspěla. Zpracovatelská firma připravila pro tři různá území téměř tři totožné strategie, což v praxi ale není možné.

V rámci České republiky je každý region MAS natolik unikátní, že vyžaduje specifické podmínky na další rozvoj svého území a není možné, aby několik, byť sousedních území, mělo téměř totožný plán rozvoje svého území. Právě tato nereálná duplicita byla ze strany hodnotitelů strategických plánů kritizována a právě proto strategie regionu MAS Hlinecko neuspěla. A i díky těmto výsledkům MAS Hlinecko finálně a radikálně, bez diskuse se samotným územím a subjekty na něm působícími, bez zdůvodnění dalšího postupu, utlumila svou činnost a do další výzvy Programu rozvoje venkova se již nehlásila.

Je potřebné zmínit, že i v rámci ČR bylo mnoho MAS, které měly ambice podpořit svůj region programy a dotacemi Programu rozvoje venkova, dotacemi KÚ kraje nebo dotacemi EU způsobilých žadatelů v jednotlivých operačních programech 2007 - 2014 (např. projekty ROP, projekt OPVK apod.) přesto, že v aktivitě LEADER neuspěly. Nevzdaly se a pracovaly v rámci omezených možností dále. Pozastavení činnosti MAS Hlinecko, která se i přes e-mailové i telefonické výzvy z okolních MAS k zapojení se do projektů spolupráce na území MAS Hlinecko nijak dále neangažovala, vedla na přelomu let 2010-2011 k oslovování zástupců obcí jednotlivých katastrů z našeho území ke vstupu do okolních MAS.

Toto nesourodé rozšiřování území jiných MAS bez hlubších vazeb a souvislostí se podařilo někdy " na poslední chvíli" odvrátit a zachovat tak logické vazby a spádovost Hlinecka jako hraničního a okrajového území Pardubického kraje. Od prosince 2011 se zástupci různých subjektů na území Hlinecka aktivně zajímají o metodu LEADER a její principy, možnosti a zkušenosti u jiných území, které by chtěli na svém území začít uplatňovat. Tento zájem byl dán hlavně výměnou některých členů veřejné správy po volbách v roce 2010 a dále zejména jasnými příklady jiných místních akčních skupin a jejich aktivitami, které v okolí MAS Hlinecko realizují (v bezprostřední návaznosti území fungují další podpořené čtyři Místní akční skupiny, s jejichž výsledky práce se naši členové i obyvatelé setkávají). Do přípravy a znovuoživení aktivit MAS Hlinecko se krom veřejné sféry zapojili aktivně také podnikatelské subjekty (nejen zemědělci), zástupci škol, sociální sféry a mnoha neziskových organizací, kteří jednoznačně odmítli spjatost s minulým vedením a poradci v minulosti, kteří MAS Hlinecko v jejím rozvoji nepomohli. MAS Hlinecko obnovila svou činnost pod novým vedením a s výběrem nového manažera od 11/2012. Přesto není území MAS Hlinecka v současné době zcela logické. Jde o aktivitu jedinců, zástupců obecních úřadů, kteří se aktivně podíleli na minulém vedení MAS. Díky možnostem spojit se s navazujícím územím místní akční skupiny v Kraji Vysočina (Havlíčkův kraj o.p.s.), využilo nelogické vazby spojitosti několik obcí, jejichž představitelé se podíleli na neúspěchu MAS Hlinecko v období 2007 - 2013. Vzhledem k tomu, že zástupci Ministerstva zemědělství (zprostředkovatele Státního zemědělského intervenčního fondu) vůči této změně neměli výhrad, byly obce Herálec, Svratka, Svratouch, Chlumětín, Kameničky, Studnice a Hamry přijaty za území MAS se sídlem v Kraji Vysočina ( Ždírec nad Doubravou) s názvem: Havlíčkův kraj. Zastupitelé těchto obcí se dobrovolně distancovali od vazeb na území Hlinecka. Vazba na budoucnost a veškeré aktivity v oblasti školství, dopravy, zaměstnání, služby nebo spádovost v oblasti zdravotnictví, služby sociální atd. jim připadá méně podstatná, než vazba na území služeb poskytovaných ze Ždírce nad Doubravou, Žďáru nad Sázavou nebo Havlíčkova Brodu.
V současné době (listopad 2014) již má MAS Hlinecko více než 50 členů a velmi pestrou základnu, i když nenavazuje na spojitá území v rámci kraje (Svratouch, Kameničky, Hamry nebo Studnice) a území, která jsou historicky provázána díky CHKO Žďárské vrchy turisticky (Svratka, Herálec, Chlumětín). MAS Hlinecko, o. s. má pro své fungování dostatečné zázemí a technické vybavení, její orgány jsou řádně zvoleny se snahou přiblížit se k třetinovému rovnoměrnému zastoupení veřejná sféra; podnikatelský sektor; a neziskový sektor. MAS má zvoleného statutárního zástupce a manažerku vybranou ve výběrovém řízení. MAS Hlinecko je organizací otevřenou a na její Valné hromady mohou přijít i hosté, kteří nejsou členy MAS. Stanovy byly znovu Valnou hromadou revidovány a schváleny 6. 12. 2012 a byla provedena jejich doposud platná úprava. Další úpravy stanov proběhly 18. 9. 2014 v souvislosti s novým občanským zákoníkem a podmínkami tzv. "standardizace MAS", kterou každá místní akční skupina v České republice, pokud se chce ucházet o finanční podporu svého území, musí splnit. MAS Hlinecko, je po 1. 1. 2014 automaticky transformována do formy spolku.

Komentář manažerky odpovědné za strategii MAS Hlinecko:
V přílohách jsou doloženy dokumenty o založení MAS, také samotný dokument strategie, který byl zpracován a předložena na SZIF pouze v 1. výzvě. Dále výsledky hodnocení a výběru MAS v první i druhé výzvě, stejně jako dodatečného výběru MAS ve 3. kole. Ve druhé výzvě už opravená a aktualizovaná strategie předložena na SZIF nebyla, přesto, že MAS tuto příležitost měla. Proč tomu tak bylo je třeba se ptát členů a osob v daném období za činnost MAS zodpovědných a jejich poradců. Je také potřebné vědět, že výběr místních akčních skupin byl ukončen v roce 2009. Od té doby, byť by vznikla sebeaktivnější MAS, již nebylo možné se do systému finanční podpory v regionu metodou LEADER z Programu rozvoje venkova zapojit.

MAS, která nebyla podpořena z Programu rozvoje venkova a iniciativy Leader byla jako jakékoli jiné občanské sdružení odkázána na svou vlastní činnost. Financemi na vlastní provoz byly příspěvky vlastních členů, případně krajské dotace a pokud si MAS troufla připravit jako žadatel nějaký projekt z EU, pak také za něj zodpovídala a musela do projektu vložit vlastní zdroje, tzv. vlastní kofinancování. Mas tak měla možnosti úplně stejné jako jiná občanslká sdružení na území ČR. Místo dlouhého čekání na příležitost, které se protáhne ještě do roku 2015, MAS ukázala, že umí využít možností a je schopna realizovat v území projekty spolupráce s jinými místními akčnímu skupinami. MAS Hlinecko se v rámci kraje i ČR snaží být aktivním partnerem, který přímo ovlivňuje budoucnost všech MAS v ČR, kterých je v současné době okolo 180.

Olga Ondráčková, manažerka MAS Hlinecko od 1. 1. 2013

 

Založení MAS MV ČR 2006 (soubor PDF)

Schválené žádosti MAS 1. kolo SZIF (soubor PDF)

Registrování žádostí SZIF 1. kolo na SZIF (soubor PDF)

Schválené žádosti MAS 2. kolo SZIF (soubor PDF)

Schválené žádosti MAS 3.kolo SZIF (soubor PDF)

SPL MAS Hlinecko (soubor PDF)

Zamítnutí SPL MAS (soubor PDF)