MAS a metoda LEADER na Hlinecku

Metoda LEADER je známá po celé Evropě. Je postavena na spolupráci a rovném partnerství veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů, kteří v určitém území vytvářejí tzv. místní akční skupiny (MASky). Metoda Leader je v Evropské unii realizována již od roku 1991. V současné době existuje v celé EU cca 2800 MASek ve 28 zemích. Lze tedy konstatovat, že za 20 let je tato metoda již dostatečně vyzkoušena v jednotlivých zemích EU. V České republice v současné době existuje cca 180 místních akčních skupin, které mají zájem metodou LEADER pracovat, tyto pokrývají zhruba 92% celého venkovského území (do venkovského území nespadají velká města nad 25 000 obyvatel).

Stručně řečeno- zástupci území každé MAS si o svých potřebách rozhodují sami. Každá MAS má v ČR jiné výchozí podmínky, každá má jiné potřeby. Členové MAS si tak sami stanovují priority (připravují si strategii a cíle, kterých chtějí dosáhnout), sepíší konkrétní aktivity a projekty, které jsou pro území prospěšné. Proto je důležité, aby se na strategii podílely všechny složky obyvatel. Potom se vedení MAS snaží strategii plnit a také získat na její realizaci finance.

Až na výjimky je katastr venkova České republiky pokryt sítí MASek. Každá MAS má své vymezené území, které má jasnou a logickou souvislost. Tato území se nesmějí překrývat. Proto každá obec spadá pouze do jedné této teritoriálně rozšířené oblasti. Tato podmínka je pro rozhodování "kam území každé obce patří" velmi důležitá. Pohledů na spojitost, jaké má MAS tvořit vlastně území, je mnoho. Pojítkem může být historie (tradice, historické hranice krajů či okresů, spojitá území díky přírodním podmínkám či oblasti cestovního ruchu), ale i současná soustředěnost regionálního školství, dopravní obslužnost, zaměstnanost občanů, dostupnost a propojenost zdravotnických služeb, služeb veřejné správy, ale i volnočasových aktivit nebo kulturních akcí.

Některé místní akční skupiny byly v ČR aktivní již v období 2005-2006 a řadí se do kategorie tzv. "podpořených MAS z Programu rozvoje venkova". Právě tento program, určený pro venkovské oblasti České republiky, umožnil území, které bylo aktivní, v období 2007-2013 získat průměrně 8 mil Kč ročně na svůj rozvoj a realizaci jejich strategického plánu (dokument, který konkrétně popisuje, co území potřebuje, aby se dále zlepšovala jeho úroveň pro všechny osoby na něm žijící a podnikající). Strategický plán byl plněn uskutečněním malých i větších projektů- od opravy hasičské zbrojnice, přes vybavení mateřského centra nábytkem a herními prvky, po stavbu nových ubytovacích kapacit hotelu. Hlinecku se to v roce 2007 sice nepovedlo, ale MAS Hlinecko nehází flintu do žita. Naopak. Místní akční skupina, která svou činnost v novém obsazení obnovila ke konci roku 2012, má velké plány. Potřebujeme jako území velmi rychle prokázat, že víme, co chceme a potřebujeme, a také jsme schopni to realizovat.

Během února podala MAS Hlinecko žádost na tzv. osvojování- vyzkoušení si metody Leader v praxi. Právě tato metoda byla pro venkov shledána jako ideální a Evropskou komisí byla začleněna pro svou jedinečnou schopnost pohledu zespoda na rozvoj regionu a integraci projektů, jako významný prvek dalšího sedmiletého plánovacího období 2014-2020.

Jako místní akční skupina, která nemá na svém území reálné zkušenosti s realizací projektů ve svém regionu, budeme mít co dohánět. Zkušených 112 MAS je daleko před námi. Patříme k dalším 60 MAS, které mohou být částečně v roce 2013 podpořeny, ale zkušenosti si musí v praxi sami "osahat".

Valná hromada MAS Hlinecko si odsouhlasila, že pokud získá dotaci v "testovacím" Programu rozvoje venkova, nabídne 100 000 Kč na tzv. tréninkovou výzvu zpět do území. Spolky, obce, svazky, zemědělci i ostatní podnikatelé si budou moci připravit malý projekt na propagaci území Hlinecka pod hlavičkou MAS, který zrealizují a MAS jim na něj přispěje. Předpokládáme, že touto formou se podaří podpořit 5-10 akcí v našem regionu od prázdnin 2013 do prázdnin 2014. Víme, že oproti 8 mil. Kč na investice a projekty za rok je to částka malá. Ale nějak začít musíme. Každá MAS prošla rizikem, nejistotou a těžkým pracovním obdobím. I nás toto v průběhu let 2013-2014 čeká.

Rozhodujeme o podpoře svého území sami a já jako manažerka MAS si hluboce vážím aktivity současných všech 55 členů a podpory vedení města Hlinska. Všichni jsou si totiž vědomi, že nás nečeká nic jiného, než 2 roky pilné práce. Pokud ji však absolvujeme, budeme mít co nabídnout a dokážeme stát v řadě s ostatními MAS připraveni od roku 2014 realizovat plány na svém území. A na své plány budeme mít šanci získat i finanční podporu.

I vás jako občanů se příprava MAS na období 2014-2020 dotkne. Budeme v regionu distribuovat dotazníky, abychom zjistili potřeby našich občanů, našich podnikatelů, ale i našich spolků nebo škol. Pomozte nám sestavit reálné potřeby, jejich priority. Musíme vědět, co nám na Hlinecku chybí, co potřebujeme a chceme a co je reálné v období 2014-2020 zajistit. Každý ohlas a každá potřeba nás zajímá. Proto je metoda LEADER tak ceněna jako unikát, neboť tvoří své plány zespoda nahoru.

Všichni přece chceme, abychom na Hlinecku žili rádi. Krom jednoho z nejlepších ovzduší a nedotčené přírody ale potřebujeme také mít kde pracovat, za vydělané finance zajistit své bydlení a základní potřeby. Dětem potřebujeme zajistit kvalitní vzdělání, všem dostatečnou lékařskou péči, handicapovaným a seniorům můžeme pomoci novými službami a nesmíme zapomenout i na oddych a třeba také příjemně strávený volný čas na sportovišti či na koncertě.

Vše jistě MAS nevyřeší, ale může mnohému napomoci. MAS podpořené v období 2007-2013 mají vynikající výsledky a za sebou stovky realizovaných projektů, které území pomohly. Ale metoda LEADER nestojí svou podstatou jen na financích. Stojí i na ochotě celého území podílet se na přípravě nových akcí, propagaci tradic a podpoře spolkového života.

 

Olga Ondráčková, 
manažerka MAS Hlinecko, o.s. 
20.2.2013