Metoda LEADER a CLLD

Obecné principy LEADER

Co je to metoda LEADER?

Metoda LEADER je účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí. Tato metoda, která se v Evropské unii používá už od roku 1991, klade důraz na spolupráci místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení problémů daného regionu. V současné době existuje v celé Evropě přes 2800 Místních akčních skupin, které nejen pomáhají rozvoji a potřebám ve svém regionu, ale spolupracují mezi MAS ve své zemi (úroveň národní spolupráce) i mezi MAS ostatních evropských zemí (úroveň mezinárodní spolupráce). Metoda LEADER zaznamenala za dobu své existence v celé Evropě významné úspěchy a její myšlenky jsou dále šířeny a rozvíjeny. Je to účinná forma ovlivňování rozvoje vlastního území přímo občany, kteří v něm bezprostředně žijí, pracují i podnikají.

Co je to MAS?

Místní akční skupina (zkráceně MAS) působí na definovaném uceleném území a sdružuje zástupce firem, obcí, neziskových organizací a dalších subjektů, které spojuje zájem o rozvoj určitého území. Z právního hlediska je MAS obvykle občanským sdružením nebo obecně prospěšnou společností, tedy nestátní neziskovou organizací (NNO). V současné době je na území celého Česka okolo 170 MAS, přičemž každá z nich má svou vlastní, specifickou, rozvojovou strategii. MAS je jedinou organizací, která působí již na 95% území venkova ČR (mimo města nad 25 000 obyvatel), která spojuje neziskovou, podnikatelskou a veřejnou sféru.

Co dělá MAS?

Hlavním předmětem činnosti MAS je rozvoj regionu. MAS musí připravit kompletní strategii svého území a následně se snaží ji různými cestami naplňovat. Strategie může být naplňována na různých úrovních- rozvojem spolupráce mezi členy, přípravou společných aktivit a akcí mezi různými subjekty v regionu a také získáváním grantů a dotací pro své území, které potom rozděluje na projekty fyzických i právnických osob. To vše v regionu, ve kterém MAS působí. Pokud MAS získá pro své území grant, potom zveřejňuje výzvy pro místní žadatele, zajišťuje konzultace, administrativu, hodnocení a výběr projektů podpořených k financování. Kromě toho ještě MAS realizuje další informační, vzdělávací, poradenské činnosti a přímé akce a v maximální míře komunikuje se subjekty v regionu.

Co je pro MAS významné?

Význam práce a aktivit MAS spočívá v přístupu "zezdola" (tzv. "bottom - up"). To znamená, že iniciativa k rozvoji regionu vychází od místních obyvatel, a to zezdola nahoru. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. V tomto smyslu tedy MAS umožňuje, aby o rozvoji rozhodovali sami obyvatelé a nikoliv centrální úřady.

Jak může MAS pomoci?

Hlavním posláním MAS je rozvoj regionu, a proto pomoc subjektům z veřejného i soukromého sektoru realizovat vlastní projekty a připravit vlastní akce. Protože naplněním potřeb jednotlivých organizací na území MAS dochází zpětně k rozvoji a novým aktivitám v regionu. Pomoc MAS je omezená administrativní kapacitou sdružení, nicméně zisk drobných a středně velkých dotací je prostřednictvím MAS výhodnější než jiné způsoby. MAS na svém zájmovém území také rozvíjí celou řadu doplňujících aktivit, z nichž mohou obyvatelé těžit.

Jak můžete pomoci MAS Vy?

Zapojte se do činnosti MAS a ovlivněte tak budoucnost svého regionu. Jako aktivní členové se budete podílet na jeho rozvoji a naplňování jeho potřeb. Pro období 2014-2020 musí MAS v celé ČR připravit strategii svého území, která zohledňují jeho potřeby ve všech směrech- školství, dobrovolnictví, podnikatelské záměry, potřeby veřejné a sociální sféry, rozvoj zemědělství a řemesel, ale i aktivity naplňující kvalitně strávený volný čas dětí, produktivních občanů i seniorů nebo rozvoj cestovního ruchu.