Malý LEADER 2020

Malý LEADER pro území Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. byl financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (dále jen POV PK). Tento dotační titul byl určen k rozvoji aktivit členům místních akčních skupin na území našeho kraje.

Pro Místní akční skupinu Hlinecko, z.s. byla schválena celková dotace ve výši 229 000,00 Kč. Tato byla využita na realizaci 8 projektů členů MAS. Dotace každého člena činila max. 50,1% a sami realizátoři přispěli vlastními výdaji v min. výši 49,9%. Touto formou byly na našem území realizovány projekty v celkové výši výdajů 457 905,57 Kč.

Dokumenty ke stažení

Informace pro žadatele a příjemce Malý LEADER 2020

Příloha č.1 Žádost o dotaci Malý LEADER 2020

Příloha č.2 Seznam podporovaných opatření SCLLD

Příloha č.3 Rozpočet

Příloha č.4 Vyúčtování dotace

Příloha č.5 Vzor smlouvy

Seznam podpořených projektů ve Výzvě Malý LEADER 2020

Realizované projekty