Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001742

 

Projekt je podpořen z Integrovaného regionální operačního programu a je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zajištění fungování a plynulého chodu kanceláře Místní akční skupiny Hlinecko (MAS) ve vztahu k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS (SCLLD) na období 2014-2020.

Obsahem projektu je příprava, vyhlašování a administrace výzev čtyř operačních programů, které má MAS prostřednictvím svých výzev možnost nabídnout žadatelům z regionu Hlinecka (Konkrétně jde o: Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova, Operační program zaměstnanost a Operační program životní prostředí). Součástí aktivit je poradenství žadatelům, příprava seminářů pro žadatele, zajištění dobré informovanosti v regionu MAS a průběžné konzultace se žadateli. Po podání jednotlivých projektů ve výzvách (příjem žádostí), budou mít zástupci Výběrové komise MAS povinnost bodově ohodnotit jednotlivé projekty a vybrat ty nejlepší k finanční podpoře. Po schválení vybraných projektů ze strany jednotlivých řídících orgánů operačních programů bude MAS žadatelům poskytovat konzultace k průběhu realizace. Realizované projekty bude kancelář MAS dle rozdílných požadavků řídících orgánů v období udržitelnosti 5 let monitorovat.

K povinným činnostem projektu patří i příprava evaluace strategie ze strany MAS (zhodnocení dosažených výsledků do konce roku 2018 a případný návrh změn). K aktivitám kanceláře MAS také patří tzv. "animace pro školy". Jde o poskytování servisu mateřským a základním školám ve vazbě na OPVVV, který nabízí a umožňuje školám podávat žádosti na tzv. šablony (dotace se zjednodušeným vykazováním). MAS v rámci realizace strategie má zájem, a je také povinna, poskytovat informace o realizaci strategie a připravovat pro veřejnost propagační aktivity v území ve vztahu k realizaci strategie (prezentace realizovaných projektů apod.).

Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopnosti MAS prostřednictvím podpory podpůrných činností MAS, provozních činností MAS a animace MAS, které vedou k budování a rozvoji partnerství a širší spolupráci občanů i subjektů v regionu a k rozvoji dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel na venkově.

Výstupy projektu budou prezentovány ve zpravodaji MAS, prostřednictvím webových stránek MAS www.mashlinecko.cz, ve výročních zprávách, v místním tisku (např. Hlinecké noviny), dle možností i prostřednictvím kabelové televize regionu Hlinecka (KIS) s internetovým vysíláním.

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Celkové výdaje projektu na období osmi let (2016-2023) je předpokládán ve výši cca 11 mil. Kč. Podmínkou čerpání výdajů tohoto projektu je však schválení strategie MAS Hlinecko, která byla podána na MMR v prosinci 2015 mezi prvními třiceti MAS z celé České republiky.