Logolink OP VVV hor barva cz

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko III

Základní informace o projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko III (r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023019) je  financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávaní. Projekt je na Hlinecku realizován po dobu jednoho roku od 1. prosince 2022 do 30. listopadu 2023.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

Hlavní cíl MAP

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Dílčí cíle MAP

  • Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  • Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní (společné) vzdělávání.
  • Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole
  • Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Anotace projektu

Projekt navazuje na již realizovaný MAP ORP Hlinsko II a jeho cílem je zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let v ORP Hlinsko. MAP ORP Hlinsko III bude zaměřen na prohloubení procesu společného plánování ve školách, spolupráce mezi školami, rozvoj a aktualizaci MAP, včetně tvorby akčních plánů. Hlavní cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci. Projekt začne v prosinci 2022 a skončí v listopadu 2023.

Organizační struktura MAP III

Během realizace byly ustaveny čtyři pracovní skupiny zaměřené na:

  • čtenářskou gramotnost,
  • matematickou gramotnost,
  • rovné příležitosti ve vzdělávání,
  • financování vzdělávání.

Členové pracovních skupin se  aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

V každé zapojené škole byla určena kontaktní osoba pro MAP, která úzce spolupracuje s realizačním týmem.

Dále byl ustaven Řídicí výbor, který sdružuje zástupce zřizovatelů, škol, rodičů, volnočasových zřízení, zástupců Pardubického kraje a Krajského akčního plánu, zaměstnavatelů a dalších aktérů v regionu a jehož úkolem je projednávání a schvalování dokumentace MAP.

 

Sledujte nás na Facebooku