Logolink OP VVV hor barva cz

Místní akční plán ORP Hlinsko II

Vítejte na stránkách projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II (r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávaní. Projekt navazuje na již ukončený MAP ORP Hlinsko I. a je realizován po dobu čtyř let, a to od prosince 2018 do listopadu 2022.

Cíl projektu

Cílem Místního akčního plánu (MAP) je zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Hlinsko. Tohoto cíle bude dosaženo především pořádáním vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky, děti a žáky, které jsou buď jednorázové (semináře, akce, atd.) nebo dlouhodobé (tzv. implementace MAP).

Organizační struktura MAP II

Během realizace bylo ustaveno pět pracovních skupin zaměřených na:

Členové pracovních skupin se  aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

V každé zapojené škole byla určena kontaktní osoba pro MAP, která úzce spolupracuje s realizačním týmem.

Dále byl ustaven Řídicí výbor, který sdružuje zástupce zřizovatelů, škol, rodičů, volnočasových zřízení, zástupců Pardubického kraje a Krajského akčního plánu, zaměstnavatelů a dalších aktérů v regionu a jehož úkolem je projednávání a schvalování dokumentace MAP.

 

Sledujte nás na Facebooku!