Malý hlinecký hrnec v roce 2017

 

Co je podpořeno?
Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Co nebude podpořeno?
Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20 000 Kč.

Kdo bude podpořen?
Neziskové organizace, spolky, církve, příspěvkové organizace obcí, obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.) Každý žadatel může podat pouze jeden projekt.

Způsobilé výdaje:
Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace atd. 

Nezpůsobilé výdaje:
Nájemné prostor, vybavení prostor, pronájem techniky, skupinové zájezdy, honoráře divadelních či jiných představení.

Výše podpory:
Maximálně 80 % z celkových nákladů projektu, nejvýše však 5 000 Kč na jeden projekt.


Pro rok 2017 bylo Rozhodnutím Představenstva MAS Hlinecko podpořeno 6 projektů.

Přílohy: