Malý LEADER v roce 2018

Malý LEADER pro území Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. byl financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (dále jen POV PK). Tento dotační titul byl určen k rozvoji aktivit členům místních akčních skupin na území našeho kraje.

Pro Místní akční skupinu Hlinecko, z.s. byla schválena celková dotace ve výši 395 000,00 Kč. Tato byla využita na realizaci 12 projektů členů MAS. Dotace každého člena činila max. 70% a sami realizátoři přispěli vlastními výdaji v min. výši 30%. Touto formou byly na našem území realizovány projekty v celkové výši výdajů 624 566,01 Kč.

Dokumenty ke stažení

Pozvánka

Informace pro žadatele a příjemce MAS Hlinecko

Příloha č.1 - žádost Malý LEADER MAS Hlinecko

Příloha č.2 - Podporovaná opatření SCLLD

Příloha č.3 - Rozpočet MAS Hlinecko

Příloha č.4 - Vyúčtování Malý LEADER MAS Hlinecko

Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku

 

Seznam podpořených projektů v první výzvě Malý LEADER 2018

Seznam podpořených projektů ve druhé výzvě Malý LEADER 2018

 

Realizované projekty