Místní akční plán

Základní informace o projektu

Místní akční plán představuje soubor aktivit zaměřených na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve správním obvodu Hlinsko. Smyslem toho projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce škol, jejich zřizovatelů, subjektů volnočasového vzdělávání, rodičů a ostatních aktérů - to znamená, že v rámci MAP proběhne společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Kontakt

Dokumenty ke stažení

Partnerství MAP

Řídící výbor

Vzdělávací aktivity

 Inspirace

 

 

Spolupráce nastavená v rámci MAP povede mimo jiné i k:

 1. zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
 2. sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,
 3. podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka,
 4. dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,
 5. zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Místní akční plán je zaměřen především na řešení témat:

 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Dále jsou jeho obsahem doporučená témata:

 1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
 3. Karierové poradenství v základních školách

A další témata, která vzejdou z potřeb regionu.

V rámci projektu vzniklo Partnerství MAP, kde jsou všichni aktéři vzdělávání dětí a žáků do 15 let z regionu, kteří projevili zájem se vytváření MAP účastnit. Partnerství MAP ze svých členů zvolilo Řídící výbor, který je složen ze zástupců mateřských a základních škol, zřizovatelů škol, učitelů, organizací zájmového a neformálního vzdělávání, základní umělecké školy, rodičů, družiny, Pardubického kraje a Krajského akčního plánu a jehož role spočívá v plánování a schvalování místního akčního plánu.

Místní akční plán bude zpracován realizačním týmem, který je zastoupen manažery Místní akční skupiny Hlinecko, kteří odpovídají za administrativní chod projektu, a odborníků z oblasti školství v ORP Hlinsko, jejichž úkolem je zpracování samotného místního akčního plánu. Odborný tým je složen z vedoucího odborného manažera a třemi minitýmy, kdy první minitým řeší problematiku dětí v předškolním vzdělávání, druhý žáků prvního stupně základní školy a třetí žáků druhého stupně základní školy.