Název projektu: Komunitní centrum Raná

Žadatel: Římskokatolická farnost Raná

2. výzva MAS IROP – 3 – Komunitní a sociální infrastruktura

Realizace projektu: 1. 10. 2018 - 31. 5. 2019

Celkové výdaje projektu: 3 481 932,30 Kč

Výše dotace: 3 307 835,67 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byla provedena rekonstrukce a stavební úpravy existujícího zchátralého objektu farní stodoly č. p. 70 za účelem vytvoření zázemí pro poskytování aktivit komunitního farního centra. Rekonstrukcí objektu vznikl v bezbariérovém přízemí hlavní komunitní prostor pro setkávání osob o kapacitě 50 osob a zázemí s kuchyňkou a 1x sociální zařízení pro osoby ZTP, dále pak v podkroví menší prostor pro společné aktivity o kapacitě 8 osob a sociální zařízení. Prostory budou sloužit pro aktivity vedoucí k podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením, začleňování osob sociálně vyloučených a osob se zdravotním postižením.  Slavnostního otevření komunitního centra, které proběhlo 9. června 2019, se zúčastnilo více než 200 osob.

Na otázky odpovídá zástupce žadatele P. Mgr. et Mgr. Ondřej Matula, farář farnosti Raná

  • Jak jste se dozvěděli o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS? O možnosti požádat o dotaci jsem se dozvěděl od Ing. Martina Pavliše.
  • Kdo se všechno podílel na přípravě projektu k žádosti o dotaci? Na přípravě projektové dokumentace pracoval Ing. Jiří Svoboda.)
  • Kde jste zjistili, co a jak je potřeba připravit? Před podáním žádosti jsem se zúčastnil školení pro žadatele pořádané MAS Hlinecko. Další instrukce dodávala v průběhu Ing. Olga Ondráčková.
  • Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala? Příprava žádosti o dotaci včetně dokumentace a všech požadovaných úprav a doplňků trvala 1,5 roku.
  • Využili jste konzultací ze strany MAS? Konzultace s pracovníky MAS Hlinecko probíhaly po celou dobu nejen podání žádosti, ale i v průběhu realizace.

Galerie