Místní akční skupina Hlinecko, z.s. vyhlásila 1. výzvu z Operačního programu Životního prostředí

16. 5. 2018

Ve středu 16. května byla vyhlášena 1. výzva z Operačního programu Životního prostředí.

Ve výzvě je uvolněna dotace ve výši 7 013 000 Kč, přičemž žadatelé mohou podávat projekty v minimální výši 100 000 Kč, maximální 4 000 000 Kč.

Podporovány budou projekty výsadby na nelesní půdě v extravilánu a území CHKO Žďárské vrchy nebo Železné hory (katastrální území: Dědová, Hlinsko, Jeníkov, Kladno, Krouna, Miřetice, Raná, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina) zahrnující:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Seminář pro žadatele se uskuteční 5. června od 15 hodin v zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu v Hlinsku, žádosti potom mohou být podávány do 20. září 2018 12:00 hodin prostřednictvím informačního systému MS 2014+.

Podrobné informace a podklady k výzvě jsou uvedeny na webu MAS Hlinecko www.mashlinecko.cz pod záložkou Výzvy - Operační program Životní prostředí - Výzva OPŽP č.1.

foto