Seminář Žák s potřebou podpůrných opatření

6. 4. 2017

Ve středu 5. března a ve čtvrtek 6. března proběhl čtvrtý seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu s názvem Žák s potřebou podpůrných opatření. Seminář byl určen pro pedagogické pracovníky základních škol na Hlinecku a byl veden paní lektorkou Mgr. Janou Jedličkovou.

Cílem šestnáctihodinového semináře bylo, aby si pedagogičtí pracovníci osvojili legislativní změny (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných), které přinášejí do škol nové požadavky a postupy ředitelů a učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář nabídl účastníkům ucelený přehled podpůrných opatření a východiska pro práci s žákem s 1. a 2. stupněm podpůrných opatření, včetně plánu pedagogické podpory.

Témata školení byla následující:

  1. Seznámení s novelou školského zákona - zákonem č. 82/2015 Sb., zejména s § 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy zejména s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře
  2. Přehled podpůrných opatření – druhy, stupně;
  3. Podpůrná opatření 1. stupně – metody a formy práce, hodnocení žáka, spolupráce učitelů;
  4. Podpůrná opatření 2. - 5. stupně – metody a formy práce, hodnocení žáka, spolupráce učitelů;
  5. Předmět speciální pedagogické péče, pedagogická intervence v ŠVP,
  6. Individuální vzdělávací plán – obsah, k čemu slouží, vyhodnocování;
  7. Asistent pedagoga – role, pracovní náplň, komunikace s učitelem;
  8. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných;
  9. Plán pedagogické podpory – formulář - obsah, k čemu slouží, vyhodnocování;
  10. Efektivní komunikace a spolupráce uvnitř školy při realizaci PLPP..

Kurzu, který proběhl na radnici v Hlinsku a ve Školicím středisku REACH Save, se zúčastnilo celkem osm pedagogických pracovníků, a to ze Základní školy Ležáků, Základní školy Smetanova, Základní školy Včelákov, Základní a mateřské školy Krouna, Základní školy Trhová Kamenice a Základní školy Raná.

Věříme, že informace získané na semináři byly pro pedagogy přínosné a pomohou jim při jejich profesi!

 

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie