Tréninková výzva MAS Hlinecko ukončena

1. 9. 2013

V průběhu měsíce září se uskutečnily poslední akce tréninkové výzvy MAS Hlinecko, o.s. Místní akční skupina Hlinecko rozdělila na akce v regionu v roce 2013 celkem 98 000 Kč, kterými disponovala díky dotaci z Programu rozvoje venkova.

Tyto finance byly určeny na vyzkoušení si metody LEADER v praxi a žádost o spolupořadatelství měly možnost podat všechny subjekty na území MAS. Ve finále se sešlo 7 žádostí, které byly podpořeny průměrnou částkou 14 000 Kč. Výběrová komise MAS všechny projekty posoudila, bodově ohodnotila a jednotliví zástupci projektů je museli komisi představit a také úspěšně obhájit. Tento způsob rozdělování přidělených prostředků pro "vlastní" region je v České republice již běžný na území 102 MAS.

V letech 2007-2013 bylo touto formou na území ČR rozděleno 4,5 mld. Kč z dotačního titulu EU, tzv. Programu rozvoje venkova. V Pardubickém kraji bylo prostřednictvím MAS rozděleno cca 200 mil. Kč, ale jsou kraje, kde jsou tyto částky více než dvojnásobné.

Díky dotaci z Programu rozvoje venkova na tzv. "osvojování" má možnost i MAS Hlinecko vyzkoušet metodu LEADER na svém území a připravit se tak na čerpání a rozdělování finančních prostředků stejným způsobem i pro období 2014-2020.
Aby však MAS mohla získat pro své území finance, musí projít tzv. "certifikací" (splnění povinných podmínek pro fungování metody LEADER), kterou bude provádět Ministerstvo zemědělství, a také musí vypracovat strategii pro jednotlivé oblasti, kterou bude posuzovat Ministerstvo pro místní rozvoj.
Na strategii se usilovně pracuje a již do konce roku budou její dílčí části projednávány na území jednotlivých obcí. Jen projednáním v regionu, společnou tvorbou a připomínkováním tak totiž může MAS připravit dokument, ve kterém budou obsaženy činnosti a projekty, které pomohou regionu dále se rozvíjet.

Olga Ondráčková, manažerka MAS Hlinecko

Přílohy:

Galerie