Výzva k podávání projektů

4. 6. 2013

MAS Hlinecko, o.s. vyhlásilo výzvu k podání projektu na realizaci opatření PRV III.4.1 „Hlinecko tradičně i nově“

Zadavatel: MAS Hlinecko, o.s.
Vás tímto vyzývá k podání projektu na propagační akci v rámci realizace opatření III.4.1 s názvem Hlinecko tradičně i nově financovaného z Programu rozvoje venkova.


Celková alokace výzvy pro všechny projekty: 100 000 Kč


Identifikační údaje o zadavateli:
Zadavatel:
MAS Hlinecko, o.s.
Adresa: Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko
Sídlo kanceláře: Máchova 1121, 539 01 Hlinsko
IČ: 270 46 508, DIČ: neplátce DPH
Statutární zástupce: PhDr. Magda Křivanová, předsedkyně MAS Hlinecko, o.s.
Kontaktní osoba pro zakázku: Ing. Olga Ondráčková, manažerka MAS Hlinecko, o.s.
Tel.: + 00 420 777 111 078
E-mail: ondrackova@mashlinecko.cz

Vymezení předmětu měkké akce: Předmětem měkké akce musí být propagační akce realizovaná subjektem, který působí na území Místní akční skupiny Hlinecko, o.s. (sídlo, pobočka, provozovna apod.)

Projekt musí být realizován na území MAS Hlinecko, o.s., a to na katastrálním území těchto obcí: Dědová, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kladno, Krouna, Mrákotín, Miřetice, Pokřikov, Raná, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina.

Projekt musí propagovat region a MAS Hlinecko, o.s. (například jeho tradice, kulturu, umění, sport, přírodu, vzdělávání, sociální aktivit, zdravý životní styl, apod.)

Termíny výzvy (lhůty pro podání projektů):
Vyhlášení výzvy 4.6.2013
Datum a hodina pro předložení nabídek 18.- 19.6.2013, oba dny od 8-16 hodin
Administrativní kontrola projektů 19.- 24.6.2013
Veřejné obhajoby projektů 25.6.2013
Zasedání hodnotící komise 26.6.2013
Rozhodnutí Valná hromady o výběru projektů 27.6.2013
Realizace projektů 1.7.2013 - 30.9.2013

Místo pro podání projektů:
Projekt musí být odevzdán zástupcem organizace osobně v kanceláři MAS na adrese:Máchova 1121, 539 01 Hlinsko. Termíny registrace bude možné dohodnout dopředu telefonicky anebo elektronickou rezervací na webových stránkách MAS. Kontaktní osobou je manažerka MAS Olga Ondráčková. Všechny žádosti doručené po termínu 19.6.2013 16:00 hod budou automaticky vyřazeny.

Způsob hodnocení projektů:
Nabídky budou hodnoceny podle předem stanovaných kritérií, která jsou společně s postupy administrativní kontroly a hodnocení projektů uvedena na www.mashlinecko.cz v záložce Vše pro žadatele a příjemce - Informace pro žadatele.
Výběr bude založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které splňují kritéria přijatelnosti a dosáhly nejlepšího hodnocení podle hodnotících kritérií.

Podmínky a požadavky na zpracování projektu:
• Projekt bude zpracován podle povinné osnovy projektu.
• Projekt bude odevzdán 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě na CD.
• Projekt MUSÍ být podepsán statutárním zástupcem organizace (nelze projekt podepsat zplnomocněnou osobou na základě plné moci)
• Povinnou přílohou projektu bude doklad o existenci a fungování organizace- výpis z registru subjektů MF ČR (dostatečný bude aktuální doklad vytištěný z http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz) – bez této přílohy nebude projekt registrován).
• Projekt musí být realizován organizací, která na území MAS Hlinecko, o.s. působí a vykonává aktivity (má sídlo, provozovnu, pobočku nebo jinak prokazatelně působí).
• Projekt musí být realizován fyzicky na území MAS Hlinecko, o.s.
• Projekt může požadovat na svou realizaci z výzvy MAS Hlinecko, o.s. min 10 000 Kč, maximálně 25 000 Kč, vždy však maximálně 80% celkových výdajů na projekt.
• Každý žadatel může v rámci výzvy podat celkově pouze 1 projekt.

Další informace můžete získat na www.mashlinecko.cz pod odkazem Vše pro žadatele a příjemce - Informace pro žadatele.