Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Hlinsko

Popis organizace:

Název:

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Hlinsko

Adresa: Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko
Druh služby: Odborné sociální poradenství
Nabízené činnosti:

V sociální sféře se činnost odboru zaměřuje zejména na výkon sociálně-právní ochrany dětí, činnosti sociální práce a funkce kurátora pro dospělé.

Úsek sociálních věcí:

 • odborné sociální poradenství (pomoc se sepsáním různých podání - např.odvolání, návrhy k soudu apod.), pomoc při řešení různých sociálních situací (problémy v oblasti bydlení, financí, zaměstnanosti, jednání s úřady, zajištění péče druhé osoby aj.).
 • ustanovování zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění a nepojistných dávek v případech, kdy osoba není schopna kvůli svému zdravotnímu stavu s tyto dávky přijímat a s nimi hospodařit
 • vydávání parkovacích průkazů pro držitele průkazu osoby se zdravotním postižením typu ZTP a ZTP/P
 • distribuce Euroklíče
 • výkon veřejného opatrovnictví (pro osoby s omezenou svéprávností k právním úkonům, na základě soduního pověření)
 • vydávání průkazek na Hlinecké taxi (zvýhodněná přeprava pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o dítě do 4 let věku)
 • agenda sociálních pohřbů
 • kurátor pro dospělé poskytuje sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

 • řešení situací ohrožených dětí v důsledku zanedbávání péče o ně, zneužívání, týrání, jejich výchovných problémů, trestné činnosti apod.
 • činnost v oblasti náhradní rodinné péče
 • řešení situací v rodině v souvislosti s rozvodem rodičů, úpravou styku dětí s rodičem, výživného atd.

Úsek školství a zdravotnictví

 • ve sféře školství odbor zajišťuje veškerou agendu vyplývající ze skutečnosti, že město Hlinsko je zřizovatelem několika školských zařízení (základní školy, mateřské školy, základní umělecká škola, školní jídelna, dům dětí a mládeže)
 • v oblasti zdravotnictví odbor koordinuje systém dostupnosti stomatologické péče ve dnech pracovního klidu v regionu Hlinecka a Skutečska
 • město Hlinsko dále provozuje Lékařskou pohotovostní službu, která je spolufinancována městem Hlinskem a obcemi jeho správního obvodu a Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje.
Komu je služba určena: Rodiny s dítětem/dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby bez přístřeší, osoby komerčně zneužívané, osoby v kr
Pobočka: Pracoviště úseku sociálních věcí a úseku školství a zdravotnictví: Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, pracoviště OSPOD: Městský úřad Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko
Telefon: Vedoucí odboru: 469 315 371, kurátor pro dospělé: 469 315 370, sociální pracovnice: 469 315 370, 469 315 355, 469 315 356, OSPOD: 469 15 375 - 379
E-mail: vtipil@hlinsko.cz
WWW: http://www.hlinsko.cz
Zřizovatel: Město Hlinsko
Poskytovatel služby: Městský úřad Hlinsko
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní i terénní
Kapacita: Nestanovena
Věkové skupiny: OSPOD: 0 - 18 let, úsek sociálních věcí od 18 let věku a výše
Časový rozsah: Po, St 7:30-17 hod., Út, Čt* 8-15 hod., Pá 8-14:30 hod. * pracoviště OSPOD a úsek sociálních věcí pro veřejnost zavřeny s výjimkou neodkladných případů
Úhrada za služby: Poskytované služby jsou zdarma
Bezbarierovost: Úsek sociálních věcí, školství a zdravotnictví ano, úsek OSPOD není bezbariérový