XXIV. zasedání Valného shromáždění
Sítě přidružených škol UNESCO v České republice

Hlinsko 24. - 25. 9. 2018

Vážení přátelé,

přijměte prosím naše pozvání na již 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice, jehož pořadatelem je v letošním roce Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště v Hlinsku. Pro místo Valného shromáždění, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. září 2018, byly vybrány reprezentační prostory Multifunkčního centra v Hlinsku, Adámkově třídě.

Dvoudenní setkání zástupců členských škol jistě přispěje i letos k vzájemné výměně dobrých zkušeností z vlastní pedagogické práce s žáky a studenty, posílí poznání prostředí a podmínky práce jiných škol v České republice a napomůže navázání těsnější spolupráce mezi členy Sítě přidružených škol.

Snažili jsme se pro Vás připravit i doprovodný program Valného shromáždění tak, abyste měli možnost se seznámit s prostředím a památkami města Hlinska, podhorským centrem ležícím v jihovýchodní části Pardubického kraje na okraji Českomoravské vysočiny. Při příznivém počasí jistě oceníte i krásy vysočinské přírody, která vždy byla a je zdrojem inspirace pro řadu našich významných výtvarníků.

Těšíme se na Vaši účast.

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel školy

 

Kontakty:

GARANT PRO ORGANIZACI:
(kontaktujte nás s dotazy a upřesněním / změnou údajů při registraci, přihlášením / odhlášení, potřebou registraci změn, potřebou rady k ubytování, parkování apod.)
Iva Groulíková, DiS.
Telefon: 605 150 550
E-mail: groulikova@mashlinecko.cz
Místní akční skupina Hlinecko, z.s.

ZASTŘEŠUJÍCÍ GARANT AKCE (vedení školy):
RNDr. Rostislav Dvořáček: 469 311 292
Telefon kancelář školy: 469 311 190
E-mail na ředitele školy: red@gymhlinsko.cz
Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

 

Pozvánka ke stažení

 

Program

XXIV. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR

Hlinsko, 24. a 25. září 2018

NEDĚLE, 23. ZÁŘÍ 2018

odpoledne

příjezd účastníků, ubytování

možnost večeře v restauraci U Hlineckého koníčka, Resslova ulice

PONDĚLÍ, 24. ZÁŘÍ 2018

  Multifunkční centrum Hlinsko, Adámkova tř. 341
8:30 – 9:30 registrace účastníků
9:30 – 10:00

úvodní vystoupení

 • RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel hostitelské školy
 • pan Miroslav Krčil, DiS., starosta města Hlinsko
 • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., předseda České komise pro UNESCO
10:00 – 10:15

prezentace hostitelské školy

 • RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel hostitelské školy
10:15 – 11:15 blok tematických prezentací I.
10:15 – 10:45

tematická prezentace 1

PhDr. Ilona Vojancová, Národní památkový ústav, Správa souboru lidových staveb Vysočina

„Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku“

10:45 – 11:15

tematická prezentace 2

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc., Ústav etnologie, Univerzita Karlova v Praze

„Problematika asimilace a revitalizace menšinových jazyků: aktuální trendy“

11:15 – 11:30 společné foto
11:30 – 12:00 přestávka
12:00 – 13:00

blok prezentací vybraných škol I.

5 prezentací po 10 minutách každá:

 • ZŠ Zachar Kroměříž
 • ECO Gymnázium Brno
 • ZŠ UNESCO Uherské Hradiště
 • SOŠ a SOU Hořovice
 • Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
13:00 – 14:30 oběd
14:30 – 15:00 prohlídka hostitelské školy
15:00 – 18:00

vycházky ve skupinách: hlinecký Betlém a pivovar Rychtář

 • první skupina (hlinecký Betlém, pivovar Rychtář)
 • druhá skupina (pivovar Rychtář, hlinecký Betlém)
19:00 – 24:00

Multifunkční centrum Hlinsko, Adámkova tř. 341

neformální večeře, kulturní představení, raut

 

ÚTERÝ, 25. ZÁŘÍ 2018

  Multifunkční centrum Hlinsko, Adámkova tř. 341
9:00 – 9:30 blok národního koordinátora
9:30 – 11:00

blok prezentací vybraných škol II.

7 prezentací po 10 minutách každá:

 • Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České Český Krumlov
 • Gymnázium Uherské Hradiště
 • ZŠ Předlice Ústí nad Labem
 • Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec
 • ZUŠ Pardubice Polabiny
 • Gymnázium Kroměříž
 • VOŠ pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl
11:00 – 11:30 přestávka
11:30 – 13:00 blok tematických prezentací II.
11:30 – 12:00

tematická prezentace 3

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

„Mezinárodní rok umírněnosti“

12:00 – 12:30

tematická prezentace 4

RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D., Katedra jaderné chemie, České vysoké učení technické v Praze

„Mezinárodní rok periodické soustavy prvků“

12:30 – 13:00

tematická prezentace 5

Mgr. Martina Lehmannová, Památník Lidice

„Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice“

13:00 – 13:15 zakončení zasedání
13:15 – 14:30 oběd

 

Program ke stažení

 

 

Instrukce pro prezentace akcí konaných v rámci Týdne škol UNESCO

I. Instrukce pro školy vybrané k ústní prezentaci

Koordinační tým na svém zasedání konaném dne 5. dubna 2018 rozhodl, že budou ústně prezentovat akce konané v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2017/2018 následující školy:

Časový rozpis jednotlivých prezentací bude uveden v programu.

Prezentace by měly proběhnout s využitím formátu .ppt nebo .pdf v časovém objemu maximálně 10 minut každá.

Prezentace by se měla zaměřit výhradně na informace o akcích konaných školou v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2017/2018. Při nedodržení této podmínky bude prezentace dané školy přerušena či ukončena.

Škola zašle svou prezentaci ve formátu .ppt nebo .pdf elektronicky národnímu koordinátorovi nejpozději do 14. září 2018.

 

II. Instrukce pro ostatní školy

Ostatní školy, tj. školy, které nebyly vybrány k ústní prezentaci, budou akce konané v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2017/2018 prezentovat prostřednictvím plakátů, nyní nově ve formě digitální fotografie posteru či .ppt slidu, které budou promítány ve smyčce v průběhu celého zasedání. Nemusíte tedy dovážet na shromáždění tradiční papírové postery jako v minulosti.

Máte dvě varianty, jak svou prezentaci vytvořit:

 1. Uděláte jeden slide v běžné .ppt prezentaci – kombinace obrázků a stručných textů z Vašich projektových aktivit v rámci ASPnet či z Týdne škol UNESCO ve školním roce 2017/2018.
 2. Druhou možností je vyrobení klasického papírového posteru Vašich projektových aktivit v rámci ASPnet či z Týdne škol UNESCO ve školním roce 2017/2018 a jeho vyfocení v dobrém rozlišení (například 4300 x  2400 dpi, cca 4 MB) digitálním fotoaparátem či kvalitním chytrým mobilem.

Škola zašle digitální fotografii/.ppt slide posteru elektronicky národnímu koordinátorovi nejpozději do 14. září 2018.

 

Instrukce pro prezentace škol

 

 


mapa města Hlinska

 


Město Hlinsko

Město Hlinsko se nachází na úpatí Českomoravské vrchoviny, na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí, a to CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory. Geografická poloha a chlad zimních měsíců dávají městu typický podhorský charakter. Hlinskem protéká řeka Chrudimka, která díky své údolní Hamerské přehradě poskytla městu i širokému okolí dostatek kvalitní pitné vody. Název jména Hlinsko pochází od slova hlína. Velká ložiska kvalitní hrnčířské hlíny umožnila vzniknout nejstaršímu řemeslu hrnčířství, jehož počátky spadají do 15. století.

Zajímají Vás sakrální stavby na Hlinecku? Klikněte

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště Hlinsko

Samotné gymnázium má dvanáct kmenových tříd, v každém ročníku jednu třídu s osmiletým oborem vzdělání a jednu třídu se čtyřletým oborem vzdělání. Od 1. září 2017 je na škole vyučován i další obor vzdělání s názvem Výrobce potravin - Mlékař. Škola od tohoto data také změnila svůj název na Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55. V tomto školním roce školu navštěvuje celkem 274 žáků.

Obě budovy školy se svými přístavbami nacházejí v centru města Hlinska u mostu přes řeku Chrudimku mezi dvěma hlavními náměstími - Poděbradovým a Tylovým. Historická budova na Adámkově třídě byla postavena jako tehdejší dívčí měšťanská a obecná škola v sedmdesátých letech 19. století. V této budově v letech 1882 až 1887 jako mladý pedagog vyučoval Karel Václav Rais, významný český spisovatel a publicista. Jeho jméno také nese dnešní gymnázium. Praktická výuka oboru Mlékař probíhá přímo ve výrobních mlékárenských podnicích v Hlinsku, Jihlavě, Přibyslavi a Polné.

Škola má v současné době k dispozici celkem osm kmenových učeben, dále posluchárny a laboratoře chemie a fyziky, odbornou učebnu biologie a dvě učebny výpočetní techniky, učebnu pro výtvarnou výchovu a učebnu hudební výchovy, dvě učebny pro výuku jazyků. V rámci výuky tělesné výchovy jsou na škole využívány dvě tělocvičny s příslušným sociálním zařízením (šatnami, umývárnami a WC), posilovna a v centrální šatně i dva stoly pro stolní tenis. Tato zařízení jsou v době mimo školní výuku využívána i různými sportovními oddíly v Hlinsku.

Gymnázium K. V. Raise v Hlinsku je již od roku 2003 členem Sítě přidružených škol České republiky při organizaci UNESCO, označované jako ASPnet. V rámci tohoto členství realizovalo například dlouhodobý projekt Prameny a kořeny, jehož smyslem bylo přiblížit žákům kulturní památky zařazené na seznam UNESCO v České republice a v sousedních evropských zemích. Škola také spolupracuje se Souborem lidových staveb Vysočina, pod který spadá jednak známý skanzen Veselý Kopec u Hlinska, jednak i městská historická část Hlinska známá pod označením Betlém.

Kromě náročného gymnaziálního studia však během školního roku probíhá také řada mimotřídních a mimoškolních aktivit. Studenti organizují mikulášské besídky a vánoční akademii spojenou s tradičním utkáním mezi týmy maturitních tříd a učitelů v odbíjené. Po Novém roce jsou připravovány slavnostní plesy maturitních tříd, na kterých jsou maturanti představeni hlinecké veřejnosti. Každoročně při příležitosti 1. května již přes dvacet pět let pořádají žáci školy ve spolupráci s Městem Hlinskem a Pivovarem Rychtář pro širokou hlineckou veřejnost studentský Majáles. Do přípravy masek a následných soutěží se zapojuje většina žáků gymnázia, majáles je příležitostí k představení i studentských a absolventských hudebních skupin, Majálesové veselí je zakončování slavnostním ohňostrojem. V červnu je potom připravena vyučujícími výtvarné výchovy výstava výtvarných prací našich studentů přístupná hlinecké veřejnosti.

Na konci školního roku přichází období pro přípravu a uskutečnění festivalu divadelní tvorby pod názvem ARTSY-FARTSY. Tento festival získal v průběhu let mezinárodní charakter. Se svými divadelními představeními realizovanými v anglickém jazyce se v moderním Multifunkčním centru na Adámkově třídě v Hlinsku kromě českých a moravských divadelních souborů pravidelně prezentují i zahraniční soubory například ze Slovinska, Egypta, Portugalska, Rumunska, Maďarska, Bulharska a dalších evropských zemí.

www.gymhlinsko.cz/

 

Multifunkční centrum

Multifunkční centrum bylo otevřeno 25. listopadu 2011.

Polovina budovy pochází ze staršího objektu (v 60. letech 20. století bývalá budova SNB, v novější historii bývalé elektrotechnické učiliště). Druhá polovina objektu vznikla jako přístavba ke starší budově. Projekt byl z 55% podpořen z prostředků Evropské unie (výše dotace: 63,4 mil. Kč). Dalších 45% potřebných prostředků investovali zástupci města Hlinsko.

V Multifunkčním centru se konají různá divadla (pravidelné divadelní abonentní cykly, ale i jednotlivá divadelní představení), koncerty, přednášky, kino (2D i 3D), plesy, taneční soutěže, výstavy, zájmové soutěže (pěvecké, šachy, aranžování květin), veřejné debaty, společenská setkání, amatérské, studentské divadlo, profilové pořady hlineckých spolků, sdružení a klubů.

Divadelní sál má kapacitu v základním uspořádání až 330 míst. Sedadla jsou umístěna na speciální elevaci, jejímž zasunutím vznikne sál pro plesy, taneční soutěže, popřípadě koncerty na stání.

Kapacita kinosálu je v základním uspořádání (na elevaci) 112 míst, stolové uspořádání pro konference, školení, přednášky cca 100 míst a stolové uspořádání pro plesy 120 míst. Kinosál je vybaven špičkovou technologií digitálního kina. Dále jsou zde pořádány přednášky, menší koncerty, školení, konference. Po zasunutí elevace může sál sloužit jako prostor pro klidnější zónu s výhledem na parket při pořádání plesů nebo jako technické zázemí při náročnějších akcích v prostoru MFC. V prvním patře foyer je umístěna galerie, která je využívána jako výstavní prostor (pro obrazy instalován závěsný systém). Při značně navštívených akcích (plesy atd.) je tento prostor využíván pro sezení hostů - možnost využití mobilního baru.

 

Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku

byly jako druhé v pořadí v České republice zapsány do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO, a to 16. 11. 2010. Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku se staly součástí světového kulturního dědictví pro svoji jedinečnost, která spočívá především v dodržování tradičního charakteru obyčeje.

 

Exkurze - doprovodný program

Exkurze Pivovar

Místo konání: Pivovar Rychtář, Resslova 260, 539 01 Hlinsko
Délka exkurze:
45 minut - prohlídka technologie tradiční výroby kvašeného piva
45 minut - prohlídka minipivnice a minimuzea pivovarnictví
s filmem o historii pivovaru a s ochutnávkou piva
Kapacita každé exkurze: 35 osob
Termíny exkurze:
24. 9. 2018 15:00-16:30 (kapacita 35 osob)
24. 9. 2018 16:30- 18:00 (kapacita 35 osob)


Pivovar Rychtář byl vybudován mezi posledními pivovary v Rakousku-Uhersku v roce 1913 společností s názvem Společný pivovar v Hlinsku. Dnes se mimo samotné výroby piva zaměřuje i na popularizace a ukázku výrobního postupu formou exkurzí. Mimo výrobní proces je možné navštívit i minimuzeum a minipivnici, kde si návštěvník starší 18 let může sám načepovat pivo a zároveň ho i ochutnat. Pivo zde vyrábí stále klasickou technologií, prakticky nezměněnou po celou dobu existence pivovaru z kvalitních českých surovin (odrůda žatecký poloranný červeňák). Pivovar standardně vyrábí 7 druhů piva a získal již mnoho ocenění. Od roku 2014 jsou piva certifikována značkou "Kvalita z Hlinecka" a v roce 2016 získal pivovar regionální značku "Kvalita z Hlinecka" i na zážitky (poskytované exkurze). Zájemci si tak mohou prohlédnout postup přípravy piva, nahlédnout do pivovarských artefaktů spojených s historií Pivovaru Rychtář a vidět suroviny používané k vlastní výrobě. Prohlídka je zakončena v minipivnici, kde si mohou návštěvníci sami načepovat pivo. Pivovar Rychtář provozuje podnikovou prodejnu piva přímo před areálem pivovaru. Běžně se se sortimentem setkáte téměř ve všech prodejnách v regionu a s čepovaným pivem v mnoha restauracích nejen na území Hlinecka, ale v celé ČR.
Více informací naleznete na www.rychtar.cz

Chcete se dozvědět více o vaření piva v Hlinsku? Podívejte se ZDE

 

 

Exkurze Betlém

Místo konání: Památková rezervace Betlém Hlinsko, která spadá pod Soubor lidových staveb Vysočina
Délka exkurze: 90 minut - prohlídka Betléma s průvodcem - ukázka řemesel jako možné podpory diverzifikace (řemeslnická obydlí a dílny)
Kapacita každé exkurze: 35 osob
Termín exkurze:
24. 9. 2018 15:00-16:30 (kapacita 35 osob)
24. 9. 2018 16:30- 18:00 (kapacita 35 osob)

Památkovou rezervaci lidové architektury zvanou Betlém naleznete v Hlinsku na pravém břehu řeky Chrudimky. Roubené objekty si zde začali stavět drobní řemeslníci od poloviny 18. století. Mapa stabilního katastru z roku 1839 dokládá, že stavebníci stavěli jeden roubený domek vedle druhého, stěží zůstalo místo na malé předzahrádky. Původním převažujícím řemeslem zdejších obyvatel bylo hrnčířství, na konci 19. století převládlo tkalcovství. Kromě těchto řemesel zde bydleli a pracovali krejčí, kožešníci, hračkáři, sedláři, ševci, ale také třeba výrobce hudebních nástrojů, sedlář či porodní bába. Od konce 19. století a zejména v první třetině 20. století se Betlém stal domovem pro rodiny továrních dělníků. Jakoby zázrakem si tato hlinecká část uchovala svůj původní urbanistický ráz až do 80. let 20. století. Díky snaze pracovníků památkové péče a dalších nemnoha nadšenců se podařilo v roce 1987 prosadit záchranu alespoň části objektů. Od roku 1989 je Betlém součástí Souboru lidových staveb Vysočina. První opravené domky byly návštěvníkům zpřístupněny v roce 1993, roku 1995 byla část hlineckého Betlému prohlášena památkovou rezervací. Oprava objektů byla dokončena díky projektu Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém spolufinancovaném z prostředků Regionálního operačního programu Severovýchod v roce 2012. Ve zpřístupněných roubenkách si můžete prohlédnout expozici řemesel a tradičních dílen včetně obydlí tkalce, hračkáře, ševce, pilníkáře nebo továrního dělníka. V jednom z roubených domků naleznete i expozici Vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecka, které jsou součástí světového dědictví UNESCO. Tyto masopustní tradice byly zapsány do nehmotného dědictví UNESCO v pořadí jako druhý unikát ze, v současnosti, šesti zapsaných nehmotných dědictví v České republice. Obě expozice jsou přístupné po celý rok, celoročně mohou také školy využít nabídky speciálních programů souhrnně nazvaných Živá historie. Mimo roubenek a zděných stavení se zmíněnými expozicemi můžete na Betlémě navštívit funkční tkalcovskou dílnu vyrábějící unikátní žinilkové (žanylkové) šály, Restauraci Hubert, Infocentrum, Cukrárnu Na kamenném schodě, Vegetariánskou restauraci Mandala (která je držitelem certifikované značky "Kvalita z Hlinecka"), prodejnu bylinek, keramiky nebo hudebních nástrojů, přímo v památkové rezervaci je možné se ubytovat i ve stylovém penzionu Betlém (držitel certifikované regionální značky "Kvalita z Hlinecka").

 

 

Společenský večer v Multifunkčním centru

v pondělí 24.9.2018 19:30 - 24:00

19:00-24:00 Raut připraven nejen z regionálních surovin našich farmářů a výrobců

Divadelní představení:

 

 

Studentský divadelní spolek GT Hlinsko

Tento divadelní spolek působí v Hlinsku při Gymnáziu K. V. Raise již více než 10 let. Vznikl původně jako praktická volnočasová aktivita spojená s výukou angličtiny na gymnáziu. Založila ho učitelka angličtiny Mgr. Lada Leszkowová a první roky hráli studenti spíše divadelní skeče zásadně v angličtině. Po zhruba třech letech, jak studenti začínali nabývat divadelních zkušeností, začali hrát v češtině a účastnit se s úspěchem všemožných regionálních i národních přehlídek amatérských divadel. Mezi nejzdařilejší divadelní hry patří: Národní třída, Aby se Čechům ovary zachvěly, Hostina dravců a Havlovy kraťasy. Studenti vytvořili také celou řadu malých divadelních hříček, kterými většinou obohacují program na městských akcích (Medová fraška, Hra o ráji, Svatební fraška, Neřesti…).

V roce 2011 založili studenti sdružení v tomto divadelním spolku Mezinárodní studentský festival ARTSY-FARTSY, jehož hlavním cílem bylo přinést do Hlinska nové myšlenky a podněty, alternativní kulturu a kosmopolitního ducha. Jak se později ukázalo, byl to (a dosud je) úkol v Hlinsku velmi nesnadný, ale studenti festival udrželi již 6 let a v tradici se chystají dále pokračovat. Studenti mají možnost získat při organizování festivalu praktické zkušenosti v oblasti logistiky, výpočetní techniky, marketingu, finanční gramotnosti, jazykových dovedností, společenských pravidel a prokázat svou zodpovědnost, samostatnost a kreativitu. Za šest let konání festivalu se v Hlinsku vystřídaly divadelní soubory ze Slovinska, Egypta, Portugalska, Rumunska, Bulharska, Švýcarska atd. Na festivalu Artsy-Fartsy se představili i známí čeští herci a jejich soubory, jako například Matěj Ruml (jako jeho patron), Petr Váša, Ester Kočičková, Midilidi, Poletíme, Xavier Baumaxa a mnoho dalších vynikajících umělců. Festival Artsy-Fartsy je od roku 2015 registrován jako zážitek pod regionální značkou Kvalita z Hlinecka

Členy spolku se postupem času stali spíše absolventi Gymnázia K. V. Raise a ti také tvoří základní tvůrčí tým. Soubor je ale tvořen i z nových členů (tzv. Malé GT), což jsou studenti gymnázia ve věku 14-16 let, kteří se s hlineckým "showbusinessem" teprve seznamují.

V roce 2016 studenti nastudovali pásmo divadelních jednoaktovek Václava Havla. Duch a myšlenky Václava Havla jsou již mnoho let studentům v jejich tvorbě velkou inspirací, a proto se rozhodli oslavit jeho nedožité 80. narozeniny premiérou pěti jeho jednoaktovek. V roce 2017 byl spolek GT Hlinsko s nastudováním hry Vernisáž nominován na festival Jiráskův Hronov, který je v České republice vrcholnou přehlídkou amatérských divadel. Ani tam se studenti nenechali zahanbit a jejich představení bylo v recenzích vychváleno za originální adaptaci slavné Havlovy hry.

Velkou oporu získává divadelní soubor GT Hlinecko hlavně ve své Alma Mater (Gymnázium K. V. Raise) a v Místní akční skupině Hlinecko.

Více informací o souboru a jeho aktivitách najdete na stránkách www.gthlinsko.cz

 

 


UBYTOVÁNÍ

Ubytování není hrazeno ani zajištěno, každý účastník si ubytování rezervuje a vyřizuje sám. Uvádíme nabídku ubytování včetně kontaktů, ceny a mapky s vyznačením konání akce.
PROSÍME VŠECHNY ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ, ABY SI VČAS REZERVOVALI SVÁ MÍSTA.
Nabídka rezervovaných ubytovacích kapacit:

Potřebujete poradit s ubytováním? Kontaktujte nás! groulikova@mashlinecko.cz , tel. 605 150 550

Design apartmány Vysočina

www.apartmanyvysocina.com
(při objednání hlásit: setkání škol UNESCO - pořádá gymnázium)
Adámkova třída 277, 539 01 Hlinsko
Tel: 775 606 975
Kapacita: k dispozici je 10 apartmánů, hlásit se na akci gymnázia (podle počtu obsazenosti daného apartmánu domluvena sleva), vhodné pro dvojice nebo skupinu známých
Vzdálenost od Betléma: 150 m
Vzdálenost od MFC: 900 m
Vzdálenost od pivovaru: 450 m
Nově vybudované apartmány nacházející se v centru Hlinska naproti gymnáziu. Výhodná poloha, všechny aktivity našeho setkání jsou lehce dostupné pěšky. Možnost využít parkoviště pro apartmány, případně parkovat v Komenského ulici u gymnázia naproti apartmánům. Snídaně možná v bistru naproti apartmánů.
Cena ubytování:
Dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby od 1600 Kč/noc

Penzion Betlém

www.penzionbetlem.cz
(při objednání hlásit: setkání škol UNESCO - pořádá gymnázium)
Tel: 775 006 700
Volná kapacita je 18 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 0 m
Vzdálenost od MFC: 1 Km
Penzion BETLÉM je umístěn v centru města Hlinska ve stejnojmenném skanzenu, který je součástí Souboru lidových staveb Vysočina (mimo jiné má ve své péči i skanzen Veselý Kopec). Z části roubená a z části zděná budova byla postavena v roce 2004 v duchu původní horácké architektury. V Penzionu je 8 pokojů – 2 x třílůžkový pokoj a 6 x dvoulůžkový pokoj. Vybavení pokojů je ve stylu starých roubených chalup, skříně, postele, noční stolky, lampičky, garnyže jsou vyrobeny z masivu – smrku. Na pokojích je dále ještě masivní stolek s židlemi. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Topení je centrální plynové. K přípravě jednoduchých jídel slouží hostům společná zařízená kuchyňka, která má vlastní sociální zařízení a kde mimo jiné je i TV se satelitním nekódovaným příjmem. Sportovně zaměřeným hostům je k dispozici úschovna kol a lyží v odděleném objektu. Připojení k internetu je zdarma prostřednictvím wifi.
Cena ubytování:
Dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 800 Kč/noc
Dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 500 Kč/noc
Třílůžkový pokoj pro 3 osoby 1200/noc
Snídaně 100 Kč

Penzion U Tvrze

www.penzionutvrze.cz
tel.: 604 309 333
Volná kapacita cca 30 lidí (při objednání hlásit: setkání škol UNESCO - pořádá gymnázium)
Vzdálenost od Betléma: 230 m
Vzdálenost od MFC: 1 km
Penzion se nachází v klidném centru města proti historické tvrzi. Celý objekt je zařízen ve starobylém stylu. Nabízí 9 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky a 2 apartmány, každý pro tři osoby. Pro účastníky je rezervována celá kapacita penzionu.
Cena za ubytování:
550 Kč/noc bez snídaně, 650 Kč se snídaní
Cena za apartmán: 1500 Kč/noc se snídaní

Penzion Zlatá Studna

www.zlata-studna.cz
tel.:469 314 638
Volná kapacita je 20 lůžek
Vzdálenost od Betléma 1,6 km
Vzdálenost od MFC 745 m
V penzionu se nachází jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje s vlastní koupelnou a wc. V přízemí penzionu se nachází restaurace, která nabízí tradiční českou kuchyni i širší výběr z hotových jídel.
Cena ubytování:
jednolůžkový pokoj: 400 Kč/noc
dvoulůžkový pokoj: 700 Kč/noc
třílůžkový pokoj: 900 Kč/noc
snídaně: 100 Kč

Stylová roubenka

wwww.stylovaroubenka.cz
tel.: 777 315 045
Volná kapacita je 8 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 0 m
Vzdálenost od MFC: 1 km
Dopřejte si krásnou roubenku jenom pro sebe. V místě kde žili nejznámější umělci Hlinska malíř Jaroslav Šmídra a sochař Karel Lidický. Zavítejte do Stylové roubenky, která nabídne útulné ubytování až pro 8 lidí najednou. Roubenka, která prošla celkovou rekonstrukcí, leží sice přímo ve městě, ale je tu klid. Nachází se na kraji historické části města zvané Betlém, který spadá pod "Soubor lidových staveb Vysočina". Roubená chata se může pochlubit sprchovým koutem, dvěma WC, kamny s pecí, kuchyňskou linkou a ledničkou. Jeden pokoj nabídne ubytování pro tři osoby, ve druhém se pohodlně vyspí čtyři. Navíc ve velké světnici se na peci vyspí jeden dospělý nebo dvě děti.
Cena za ubytování:
Pro účastníky byla domluvena cena 1800 Kč/noc za celý objekt

Chalupa Betlém

www.chalupabetlem.cz
Tel.: 724 701 000
Volná kapacita je 10 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 0 m
Vzdálenost od MFC: 890 m
Penzion Chalupa Betlém je zcela nová stylová roubenka o obytné ploše 123 m2 určená zejména pro účely rekreace, odpočinkových pobytů a společenských akcí. Objekt je napůl zděný a napůl roubený z masivních smrkových trámů. Lůžková kapacita roubenky je 10 osob. Dům je kromě krbu vytápěn teplovodním ústředním topením na plyn. V přízemí se nachází pokoj se dvěma lůžky. Další dva pokoje, každý se třemi lůžky, se nachází v podkroví. Obývací světnice o velikosti 36 m2 neboli společenská místnost je vybavena dvěma rozkládacími křesly, lůžková kapacita je 2 osoby. Ve všech ložnicích i v obývací světnici je satelitní TV s DVD přehrávačem a přístup k Internetu (použití zahrnuto v ceně). Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení (koupelna + WC). Přízemí penzionu tvoří předsíň se schodištěm, jedna ložnice a obývací světnice, samostatné WC a elektrická sauna (pro 4 osoby) se sprchovým koutem. V této místnosti se rovněž nachází krb, kuchyně, jídelna a bar. Kuchyň je vybavena mikrovlnnou troubou, kávovarem, varnou konvicí, toasterem, ledničkou, myčkou nádobí a sklokeramickou varnou deskou s odsavačem. Veškeré nádobí je hostům k dispozici. Všechny pokoje mají sociální zařízení, televizi a přístup k internetu. Tento typ ubytování je vhodný pro skupinu přátel nebo známých.
Cena za ubytování:
4 000 Kč/celou chalupu pro 10 osob na pobyt 30. 5. - 1. 6. 2017 (2 noci pro každou osobu)
Parkování v blízkosti Betléma - více informací zde

Chaloupka na Betlémě

www.hlinsko-ubytovani.cz
tel.: 608 566 002
Volná kapacita je 8 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 0 m
Vzdálenost od MFC: 900 m
Chaloupka nabízí ubytování v soukromí v historickém centru Betlém.
K dispozici je zde ubytování ve 2 lůžkových apartmánech s přistýlkou, včetně vybavené kuchyně + sociální zařízení (apartmány jsou odděleny). Do apartmánů jsou samostatné vchody. Je možno si vybrat z většího apartmánů pro 6 osob nebo menší apartmán pro 2 osoby. Je zde také možnost využití zahradního grilu a půjčování kol. Ubytování je v přestaveném domku ve stylu zděné chaloupky, která zapadá do památkové zóny Betlém patřící do Souboru lidových staveb Vysočina.
Cena za ubytování:
250 Kč/osobu/noc
Parkování v blízkosti Betléma - více informací zde

Hotel Styl

www.hotelstyl.eu
Volná kapacita lůžek je 19
Vzdálenost od Betléma: 1,4 km
Vzdálenost od MFC: 2km
Hotel STYL se nachází v samém srdci nádherně zelené oblasti klidu a kouzelné přírody Českomoravské vrchoviny na rozhraní krajinných oblastí Žďárské vrchy a Železné hory, na okraji města Hlinska. Hotel STYL nabízí celoroční ubytování, Vysočina pak nádhernou přírodu k výletům, sportu i relaxaci. Hotel STYL je tvořen dvěma oddělenými budovami, které jsou od sebe vzdáleny 30m (hotel Styl + dependant Horalka, obě budovy mají společnou recepci, restauraci a bar). Z obou budov je nádherný výhled do přírody a na ski areál. V hotelu STYL se nachází 8 pokojů - 5 x dvoulůžkový pokoj a 3 x třílůžkový pokoj. Po náročném dni můžete nabrat síly v nově vybudovaném hotelovém wellness. K dispozici je prostorná klasická finská sauna s kapacitou až 25 osob. Součástí této sauny je samostatný ochlazovací kašna vědro a dvě sprchy. Pobyt v sauně můžete příjemně zakončit v odpočinkové zóně, kde naleznete dobře zásobený bar. Wellness je dále vybaveno parní saunou pro 8 lidí, tepidáriem pro 4 lidi, výbornou BIO SAUNOU pro 6 lidí, infra saunou pro 2 lidi a zážitkovou sprchou. Součástí našeho moderního wellness jsou Kneippovy lázně. Procedura spočívá ve střídavém prohřívání nohou v teplé vodě a ochlazováním v ledové vodě. Masáž chodidel zajistí Kneippův chodník. Procedura má blahodárné účinky na prokrvení nohou, pomáhá nejen při poruchách krevního oběhu, ale i bolestech hlavy či nachlazení. Novinkou je venkovní sněžná komora, kde jsou teploty od -12 do -17 °C a padá tam sníh. Celkovou masáž si můžete dopřát ve vířivé vaně (nově nazvaným osvěžovačem vzduchu), která je umístěna v zasklené části wellness. Pobyt ve whirpoolu vám zpříjemní nejen vychlazený drink, ale i krásný výhled do údolí. A další novinkou jsou masážní služby. Většinou na objednání na recepci hotelu.
Cena za ubytování:
Dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 906 Kč/noc
Dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 550 Kč/noc
Třílůžkový pokoj pro 3 osoby 1190 Kč/noc
Snídaně 100 Kč

Penzion Horalka

www.penzion-horalka.cz
Tel.: 469 311 532, 774 193 696
Vzdálenost od Betléma: 1,4 km
Vzdálenost od MFC: 2 km
Volná kapacita je 35 lůžek
Cena ubytování:
jednolůžkový pokoj 450 Kč/noc - 800 Kč/2 noci
dvoulůžkový pokoj 800 Kč/noc - 1500 Kč/2 noci
čtyřlůžkový pokoj 1600 Kč/noc - 3000 Kč/2 noci
snídaně 100 Kč
Penzion Horalka je samostatná budova patřící k hotelu Styl. Obě budovy mají společnou recepci, restauraci a bar. Z obou budov je nádherný výhled do přírody a na ski areál. Pokoje mají vlastní sociální zařízení a ani návštěvnici nocující v Horalce nejsou ochuzeni o služby sportovně relaxačního hotelu Styl.

Skirestaurant

www.skirestaurant.cz
Tel.: 777 789 898
Volná kapacita je 7 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 1,4 km
Vzdálenost od MFC: 2 km
Penzion se nachází v bezprostřední blízkosti Ski areálu s unikátní přemostěnou sjezdovkou. Z penzionu je nádherný výhled do přírody a na Ski areál. Pokoje mají vlastní sociální zařízení.
Cena za ubytování:
300 - 350 Kč/osobu bez snídaně
100 Kč snídaně

Ubytování nad Bisonem

www.bisonsteak.cz
tel.: 724 224 151
Volná kapacita je 7 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 400 m
Vzdálenost od MFC: 800 m
Penzion se nachází v klidném centru města. Celý objekt byl v roce 2009 zrekonstruován. Pod penzionem se nachází Steak Bar. Volná kapacita nabízí jeden třílůžkový pokoj a jeden čtyřlůžkový pokoj, oba s vlastním sociálním zařízením.
Cena za ubytování:
450 Kč/noc
Snídaně za příplatek

Turistická ubytovna Hlinsko

www.sportoviste.hlinsko.cz/ubytovna.html
tel.: 774 937 540
Volná kapacita je 15 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 580 m
Vzdálenost od MFC: 700 m
Ubytování pro ty méně náročné. Pokoje jsou koncipovány jako 2, 3 a 4 lůžkové. Na každém podlaží je kuchyňka vybavená el. sporákem, ledničkou, grilem, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí. Sociální zařízení jsou společná na každém podlaží. Parkování je možné v areálu ubytovny.
Provozní doba recepce ubytovny:
Sudý týden:
PO - PÁ 6:30 - 18:00
SO - NE 15:00 - 18:00
Lichý týden:
PO - PÁ 9:30 - 18:00
SO - NE 15:00 - 18:00
Cena ubytování:
pokoj I. kategorie (lednička a TV na pokoji) 250 Kč/noc bez snídaně,
pokoj II. kategorie (bez lednice a TV na pokoji) 200 Kč/noc bez snídaně.

 

 


STRAVOVÁNÍ

Pro účastníky je zajištěn oběd na oba dny konání akce, který se bude podávat ve foyer Multifunkčního centra. Každý účastník si dle zájmu zarezervuje v registračním formuláři typ jídla na jednotlivé dny. Během hlavního programu Valného shromáždění bude k dispozici průběžně káva, čaj, voda, džus, drobné občerstvení a ovoce.

Společenský večer 24. září 2018

bude zajištěn formou rautu zejména z regionálních potravin a jídel.

večeře 23. září 2018

menu: dle vlastního výběru (hradí si každý sám) v restauraci U Hlineckého koníčka (bude otevřeno jen pro nás od 18 hodin)

oběd 24. září 2018

menu: hovězí vývar s játrovými knedlíčky, svíčková na smetaně, houskový knedlík, citron, brusinky, šlehačka

oběd 25. září 2018

menu: hovězí vývar s masem a nudlemi, přírodní kuřecí plátek, hranolky, zeleninová obloha, dresink

Poznámka: pokud někdo potřebuje speciální dietní jídlo (bezlepkové apod.), napište požadavek při vyplňování formuláře na konci do Poznámek

 

 


DOPRAVA

Příjezd vlakem

Do železniční stanice Hlinsko v Čechách se sjíždějí vlaky ze směru Pardubice a Havlíčkův Brod. Tato dvě města jsou vždy přestupními stanicemi ze všech vzdálenějších směrů.
V případě zájmu bude pro účastníky zajištěn odvoz z vlakové stanice do Multifunkčního centra v době příjezdu vlaků z jednotlivých směrů, obdobně při odjezdu z akce 1. 6. Pokud nenaleznete v našem seznamu čas Vašeho příjezdu a máte zájem o odvoz, ozvěte se nám.

Příjezdy vlaků - neděle 23. 9. 2018

14:59 (Os 5312 směr z Havlíčkova Brodu)

16:08 (Os 5337 směr z Pardubic)

17:00 (Os 5314 směr z Havlíčkova Brodu)

17:02 (Os 5359 směr z Pardubic)

18:56 (Os 5316 směr z Havlíčkova Brodu)

18:59 (Sp 1854/5313 směr z Pardubic)

19:36 (Os 5341 směr z Pardubic)

20:14 (R 1262/5315 směr z Pardubic)

21:17 (Os 5318 směr z Havlíčkova Brodu)

Příjezdy vlaků - pondělí 24. 9. 2018

7:40 (Os 5322 směr z Havlíčkova Brodu)

7:46 (Os 5333 směr z Pardubic)

8:59 (Os 5303 směr z Pardubic)

9:00 (Os 5306 směr z Havlíčkova Brodu)

10:55 (Os 5308 směr z Havlíčkova Brodu)

10:57 (Os 5305 směr z Pardubic)

Odjezdy vlaků - úterý 25. 9. 2018

10:58 (Os 5308 směr do Pardubic)

11:05 (Os 5305 směr do Havlíčkova Brodu)

13:00 (Os 5327 směr do Havlíčkova Brodu)

13:02 (Os 5344 směr do Pardubic)

14:05 (Os 5307 směr do Havlíčkova Brodu)

14:20 (Os 5346 směr do Pardubic)

15:02 (Os 2312 směr do Pardubic)

15:05 (Os 5309 směr do Havlíčkova Brodu)


HLINSKO: cesta z železniční stanice k Multifunkčnímu centru

Příjezd autem

Centrem veškerého dění bude Multifunkční centrum Hlinsko, které se nachází na adrese Adámkova 341, 539 01 Hlinsko.
Hlinsko se nachází v jižní části Pardubického kraje, v těsném sousedství Kraje Vysočina. Páteřními silničními komunikacemi jsou dvě silnice:
Příjezd ze směru Hradec Králové a Pardubice
Ze směru Hradec Králové a Pardubice přijedete po silnici I/37 do Trhové Kamenice, kde na křižovatce odbočíte vlevo směr Hlinsko. Při příjezdu do Hlinska minete po levé straně benzínovou stanici, přejedete železniční přejezd a dostanete se na křižovatku, na které odbočíte vlevo. Dále pojedete rovně po hlavní silnici. Na další křižovatce se dáte vpravo a pokračujete po hlavní. Dojedete na světelnou křižovatku, na které se dáte doleva. Pojedete rovně a po 500m dojedete k Multifunkčnímu centru.
Pokud Vás navigace bude směrovat kratší cestou z Chrudimi nebo Slatiňan na Chrast a Hlinsko, pak této cesty můžete využít a přijedete do Hlinska z obce Holetín. V takovém případě budete vjíždět do Hlinska od elektrorozvodny a na první křižovatce u penzionu Zlatá Studna se dáte doprava po hlavní silnici, po 745 metrech dojedete k Multifunkčnímu centru, které budete mít po levé straně (viz mapa penzion Zlatá Studna).

TRHOVÁ KAMENICE (průjezd) - odbočka v Trhové Kamenici - ze směru Hradec Králové / Pardubice

HLINSKO: Příjezd od Trhové Kamenice

Příjezd z D1: směr Praha, Brno, České Budějovice
Všechny tyto směry se "sjíždějí" ve Ždírci nad Doubravou.
Pokud pojedete z D1 ze směru Praha, sjedete na exitu 90 Humpolec, dále Havlíčkův Brod a Ždírcem nad Doubravou projedete rovně a pokračujete na Hlinsko.
Pokud sjedete z D1 ze směru Brno, exit 162 Velká Bíteš, projedete opět rovně Žďárem nad Sázavou až do Ždírce nad Doubravou. Směrem ze Žďáru nad Sázavou máte možnost buď na první křižovatce odbočit vpravo a dále na světelné křižovatce znova vpravo, nebo opět dojet až na kruhový objezd, na kterém se dáte vpravo. Ať už zvolíte jakoukoli variantu, vždy se dostanete na silnici I/34, po které dojedete až do Hlinska.
V Hlinsku podjedete přemostěnou sjezdovku, dále projedete rovně náměstí a po 400 m se dostanete na jednou světelnou křižovatku, na které pojedete stále rovně. Po 500 m dojedete k Multifunkčnímu centru, které je po pravé straně.

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU (průjezd): Příjezd z D1: směr Praha, Brno, České Budějovice

HLINSKO: Příjezd z D1: směr ze Ždírce nad Doubravou

Příjezd ze směru Olomouc - Svitavy - Polička
Ze směru Olomouc - Svitavy - Polička přijedete do Hlinska po silnici I/34. Při příjezdu do Hlinska nebudete nikde odbočovat, pojedete stále rovně a po cca 800 m budete mít po levé straně Multifunkční centrum.

HLINSKO: Příjezd ze směru Olomouc - Svitavy - Polička

Parkování

Pokud pojedete ze směru od Svitav a Poličky, nemůžete zastavit přímo u Multifunkčního centra, doporučujeme zajet na jedno z nabízených parkovišť (nejlépe u bazénu).

Pokud pojedete ze směru od světelné křižovatky, můžete zastavit krátkodobě (vystoupení kolegů) přímo před vchodem do Multifunkčního centra, kde jsou cca 2 parkovací místa, a následně odjet na jedno z nabízených parkovišť.

Jedno parkoviště se nachází přímo za multifunkčním centrem. Při příjezdu od světelné křižovatky odbočíte za Multifunkčním centrem do ulice Družstevní, kde hned na první odbočce zahnete vpravo. Pokud pojedete ze směru Olomouc - Svitavy - Polička je situace opačná. Těsně před Multifunkčním centrem odbočíte vlevo a hned na první odbočce zahnete vpravo. Toto parkoviště má poměrně malou kapacitu, pokud přijedete v pozdnějších hodinách, bude již pravděppodobně plné, proto doporučujeme zastavit na parkovišti u bazénu nebo u Lidlu.

Dále můžete parkovat u plaveckého bazénu. Na toto parkoviště se dá odbočit pouze ze směru od Svitav (ze směru od světelné křižovatky je zde plná čára).

Pokud nebude místo na parkovišti u Multifunkčního centra ani u plaveckého bazénu, dá se ještě zaparkovat u prodejny Lidl. Ta se nachází cca 100 m od Multifunkčního centra. Pro ty, kteří přijedou od světelné křižovatky, je to třetí odbočka doprava, hned za přechodem pro chodce. Pro ty, kteří přijedou ze směru Olomouc - Svitavy - Polička, je to první odbočka doleva, hned potom, co minou Multifunkční centrum.


Parkování

Parkování v blízkosti Betléma

Poblíž Betléma se dá zaparkovat na více místech. V mapě jsou to místa označená modře (bílé P v modrém obdélníku a přerušovaná modrá čára), ty jsou zdarma, místa označená červeně (bílé P v červeném obdélníku a přerušovaná červená čára) jsou placená:

P1: Parkoviště se nachází přímo u hlavní silnice (ul. Wilsonova), 260 m za světelnou křižovatkou. Je placené. Je zde 19 parkovacích míst.

P2: Parkoviště je zdarma. Nachází se zde přibližně 40 parkovacích míst. Opět se na něj dostanete z hlavní silnice (ul. Wilsonova).

P3: Placené parkoviště. Parkování pro cca 20 aut. Z hlavní silnice (ul. Wilsonova) odbočíte do ul. Komenského a pojedete lépe až na druhé odbočce doleva. K tomuto parkovišti patří parkovací místa v ul. Klicperova (označena červenou přerušovanou čárou), kde se nachází dalších cca 10 míst.

P4: Parkování v ul. Komenského. Toto parkování je neplacené, ale často zde nebývá volné místo, z důvodu velké frekvence zásobování a nakupujících.

P5: Parkování v ul. Na Řekách. Neplacené. Z hlavní silnice (ul. Karla Lidického) odbočí ti, kteří jedou ze směru Hradec Králové a Pardubice ještě před křižovatkou (viz. mapa) doprava. Řidiči, kteří přijedou od světelné křižovatky, tedy ze směru Olomouc - Svitavy - Polička nebo ze směru od Ždírce nad Doubravou, odbočí hned za křižovatkou (viz. mapa) doleva do Jungmannovy ulice. Dále pak na druhé odbočce doleva do Husovy ulice, přes most a rovně, na druhé odbočce doleva a potom hned doprava. Do Betléma pak už jen stačí přejít most přes řeku. Na mapě je trasa vedoucí na toto parkoviště označena modrou nepřerušovanou čárou.

 


Registrační formulář

Přihláška na XXIV. Valné shromáždění škol UNESCO.

 

TERMÍN ÚČASTI

UBYTOVÁNÍ

Po dohodě s majiteli ubytovacích zařízení byly zamluveny volné ubytovací kapacity do konce června. Ubytování si ale každý musí rezervovat samostatně. Více v nabídce ubytovacích zařízení v sekci UBYTOVÁNÍ .

STRAVOVÁNÍ

Večeře neděle 23. 9. 2018 dle vlastního výběru (hradí si každý sám) v restauraci U Hlineckého koníčka (bude otevřeno jen pro nás od 18 hodin):

Oběd pondělí 24. 9. 2018 menu: hovězí vývar s játrovými knedlíčky, svíčková na smetaně, houskový knedlík, citron, brusinky, šlehačka

Večeře (raut) pondělí 24. 9. 2018

Oběd úterý 25. 9. 2018 menu: hovězí vývar s masem a nudlemi, přírodní kuřecí plátek, hranolky, zeleninová obloha, dresink

 

DOPRAVA

Na místo konání přijedu:

neděle 23. 9. 2018

V případě příjezdu vlakem označte, zda máte zájem v neděli 23. 9. 2018 o dopravu z vlakového nádraží Hlinsko v Čechách - na ubytování:

pondělí 24. 9. 2018

V případě příjezdu vlakem označte, zda máte zájem v pondělí 24. 9. 2018 o dopravu z vlakového nádraží Hlinsko v Čechách - do Multifunkčního centra:

úterý 25. 9. 2018

V případě odjezdu vlakem označte, zda máte zájem v úterý 25. 9. 2018 o dopravu na nádraží:

DOPROVODNÝ PROGRAM (EXKURZE)

Každý účastník si může rezervovat exkurze v níže uvedeném pořadí.
Mám zájem se zúčastnit:
Exkurze pivovar s ochutnávkou (výběr jedné z možností)

 

Prohlídka Betléma s průvodcem (výběr jedné z možností)

Prostor pro jakékoliv Vaše další sdělení, dotazy, náměty či připomínky: