Logolink OP VVV hor barva cz

Vzdělávací aktivity v roce 2019

Seminář Besídka dětí trochu jinak

Lektorka: PaedDr. Vladimíra Horňáčková, Ph.D.
Datum a čas: 25. 11. 2019, 9:00 - 13:30 hodin
Počet účastníků: 27
Obsah semináře:
Seminář přinesl náměty na uskutečňování „besídky“ formou zážitkového učení s využitím metod a technik dramatické výchovy (improvizace, živé obrazy, pantomima, dramatická etuda, hra v roli) bez nezáživného nacvičování a manipulování s dětmi. Vybrané aktivizující metody, dramatické hry a podněty k rozvoji tvořivosti dětí podpořily tvorbu scénářů „besídek“, do kterých se budou děti zapojovat s radostí a vlastní aktivitou. Diskuse účastníků přinesla inspiraci, jak využít tvořivost dětí, jak rozvíjet slovní zásobu, smyslové vnímání, sociální citlivost ve skupině, podpořit rozvoj kompetencí a pozitivně působit na osobnostní a sociální rozvoj dětí. „Besídka“ s uplatněním tvořivé dramatiky a příběhu umožní formou hry získat praktické zkušenosti z prožitku a aktivní činnosti, které se mohou zároveň využívat v edukaci i při realizaci větších tematických celků.

Fyzika – technika – příroda v experimentech a projektech

Lektorka: RNDr. Renata Holubová

Datum a čas: 19. 11. 2019 9:00 – 15:00 hodin

Počet účastníků: 9

Obsah semináře:

Seminář vedla paní RNDr. Renata Holubová, která působí jako vedoucí oddělení didaktiky fyziky v rámci Katedry experimentální fyziky na Přírodovědecké Fakultě univerzity Palackého v Olomouci, zde se specializuje na didaktiku fyziky, tvorbu učebnic a výukových materiálů, mezipředmětové vztahy a experimenty s jednoduchými pomůckami. V první části semináře byly prezentovány náměty k projektům z oblasti aplikace fyziky v technice a přírodě. V druhé části semináře byly představeny sady jednoduchých experimentů pro potřeby výuky fyziky na ZŠ v rámci integrovaného přístupu k přírodovědnému vzdělávání. Účastníci semináře si experimenty vyzkoušeli a ke každému pokusu obdrželi návod se sadou otázek pro žáky (včetně vzorových odpovědí).

Výstava 30 LET SAMETU a doprovodný program pro základní školy

Lektorky: Mgr. Lenka Krupičková, Mgr. Lada Leszkowová a Mgr. Tomáš Pšorn
Datum a čas: 13. a 14. 11. 2019, 8:00 – 13:30 hodin
Počet účastníků: 250
Zaměření akce:
Akce byla pořádána k výročí 30. let od sametové revoluce, kdy studenti Gymnázia v Hlinsku připravili výstavu přibližující události 17. listopadu 1989 v Evropě, České republice a v Hlinsku. Žákům byl promítán dokumentární film o dobových událostech pohledem dospívající dívky a proběhla diskuse o životě před revolucí. Dále byla připravena soutěž, kdy účastníci dostali listy s otázkami a měli za úkol najít odpovědi ve výstavě. Žáci, kteří odpověděli na všechny otázky správně, byli zařazeni do losování o ceny.Akce byla pořádána společně s Gymnáziem v Hlinsku a spolkem GT Hlinsko.

Veselé logopedické chvilky

Lektorka: PhDr. Kateřina Pešková

Datum a čas: 12. 11. 2019, 13:00 – 17:00 hodin

Počet účastníků: 27

Obsah semináře:

Seminář byl zaměřený na plánování a tvorbu preventivních logopedických programů v MŠ. Účastníci byli seznámeni s variabilitou struktury a obsahu logopedických chvilek - účastnici si vytvoří základní strukturu logopedické chvilky vhodnou pro jejich skupinu dětí a dle možnosti zařízení, ve kterém pracují. Vyzkoušejí si některé činnosti a hry, které budou tvořit základ zásobníku her na posilování mluvního projevu, seznámí se s možnostmi využití konkrétních pomůcek a s doporučenou literaturou, pozornost bude věnována také zásadám podpory mluvního vývoje a pracovních návyků dětí předškolního věku, pedagogické diagnostice a možnostem a úskalím spolupráce s rodinou, plánování logopedických chvilek, jejich struktura, dechová a artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, jemná grafomotorika, praktické vyzkoušení vybraných cvičení z praxe, výměna zkušeností z preventivní praxe.

http://www.mashlinecko.cz/_uploads/content/420/img_9894.JPG

Úloha motivace ve výuce chemie

Lektorka: Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D.

Datum a čas: 7. 11. 2019, 14:00 – 15:30 hodin

Počet účastníků: 6

Obsah semináře:

Seznámení s dostupnými aplikacemi a programy pro výuku chemie:

 • ACD/ChemSketch jako kvalitní nástroj pro kreslení chemických aparatur, vzorců a struktur a jejich 3D projekci. Jedná se o freeware, který lze nainstalovat na školní i domácí PC/NB,
 • chemie, názvosloví a testy, aplikace pro Android, nejvhodněji mobil.V aplikaci jsou testy na prvky PSP a celé názvosloví s výjimkou solí kyslíkatých kyselin a hydrátů.

Chemický kalendář:

 • předpokládané termíny soutěží chemických talentů, fotografických soutěží s přírodovědným motivem, festivalů vědy, apod.

MASkohraní 2019

Lektor: Bohumil Kebza

Datum a čas: 4. 11. 2019, 9:00 – 12:00 hodin

Počet účastníků: 295

Obsah: 

V pondělí 4. listopadu proběhl ve spolupráci se společností MINDOK v Multifunkčním centru již pátý ročník Dne deskových her MASkohraní určený pro první stupeň základních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo 285 žáků ze Základní školy Smetanova, Resslova, Kameničky, Raná, Svratouch, Holetín a Miřetice. Žáci si mohli zahrát moderní deskové a společenské hry a zástupci jednotlivých škol mezi sebou soutěžili ve hře Kingdomino, kterou jim dopředu dodala MAS Hlinecko. Z důvodu velkého počtu hráčů proběhly dva turnaje. V prvním byl nejúspěšnější Pavel Oliver Dufek ze Základní školy Smetanova, na druhém a třetím místě skočili Matěj Miksa a  Jaroslav Kyncl oba ze Základní školy Raná. Ve druhém turnaji zvítězila Veronika Plíšková ze Základní školy Smetanova, na druhém místě skončil Adrián Škroch ze Základní školy Resslova a třetí místo vybojoval Adam Daniel ze Základní školy Smetanova. Výherci byli odměněni hrami   od společnosti MINDOK.

Seminář Šikana jako narušení vztahů ve skupině

Lektor: Mgr. Petr Dřínovský

Datum a čas: 24. 10. 2019, 9:00 – 15:00 hodin

Počet účastníků: 13

Obsah semináře:

 • teoretické vymezení pojmů - šikana, teasing, apod.,
 • seznámit účastníky se stadii šikany, naučit je jednotlivá stadia rozpoznat,
 • seznámení s projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, s varovnými signály šikany,
 • dominantním cílem by mělo být naučit účastníky strategii vyšetřování šikany (vyvarování se základních chyb) a dále naučit jednotlivým metodám řešení šikany – metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku,
 • jedním z cílů je i naučit základní práci se skupinou s projevy šikany.

Vědecký den na téma Plísně kolem nás I

Lektoři: pracovníci Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Datum a čas: 21. 10. 2019, 8:00 – 12:30 hodin

Počet účastníků: 24

Obsah:

Vědecký den pro žáky osmých a devátých tříd z hlineckých škol s pracovníky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V rámci projektového dne byla vytvořena čtyři stanoviště – první bylo zaměřeno na problematiku kvašení a pozorování kvasinek pod mikroskopem, druhé na zajišťování pH různých druhů potravin a analytickou titraci, třetí se týkalo mikroskopování preparátů plísní a na posledním si žáci vyzkoušeli laboratorní práci s pipetami a mikrotitračními destičkami.

Seminář Třídnická hodina - prostor pro efektivní řešení problémů i osobnostní růst žáků

Lektorka: Mgr. Lenka Budínská

Datum a čas: 16. 10. 2019 a 23. 10. 2019, 8:00 – 15:00 hodin

Počet účastníků: 24

Obsah:

 • pojetí výchovy,
 • styly vedení třídnické hodiny,
 • třídnická hodina vedená formou demokratické diskuse,
 • třídnická hodina jako osobnostně-sociální rozvoj žáků,
 • pravidla na třídnické hodině,
 • praktická ochutnávka, náměty pro praxi,
 • sdílení zkušeností, otázky a diskuze.

Seminář Cvičení ticha

Lektorka: Vlasta Hillebrandová

Datum a čas: 10. 10. 2019, 8:30 – 15:00 hodin

Počet účastníků: 11

Obsah:

 • význam cvičení ticha,
 • význam cvičení rovnováhy (chůze po elipse),
 • postup nácviku ticha a chůze po elipse,
 • cvičení se špendlíkem – „vteřinové“ ticho,
 • elipsa – základní použití,
 • tiché hry - prohlubování dovedností,
 • nácvik „nehybného“ ticha,
 • závěrečná elipsa,
 • připravit pedagogy na možnost integrace cvičení ticha do běžného chodu dne mateřské školy.

Seminář Neklidné a zbrklé dítě a co s tím doma i ve škole

Lektorka: PhDr. Lidmila Pekařová

Datum a čas: 10. června 2019, 15:00 - 18:00 hodin

Počet účastníků: 55

Obsah:

 • LMD a jeho projevy.
 • Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou,(dg.: ADHD).
 • Jak poznat, že jde o vadu a ne jen špatně vychované dítě.
 • Neklid v lavici, „zlobení“ a vyrušování – co lze a co nelze pedagogicky odstraňovat.
 • Školní zralost a zařazování u hyperaktivních dětí.
 • Vrozená dispozice k učení kontrola osobnosti

Seminář na téma specifické poruchy učení a chování a jejích náprava

Lektorka: Mgr. Světlana Drábová

Datum a čas: 29. 5. a 30. 5. 2019, 9:00 – 15:00 hodin

Počet účastníků: 14

Obsah:

 • včasná diagnostika a intervence,
 • odlišení specifických poruch chování,
 • přehled metodických a pracovních materiálů,
 • prevence vzniku poruch učení,
 • rozbor příkladů z praxe.

Seminář Práce s informacemi v postfaktické době

Lektor: PhDr. Bedřich Musil

Datum a čas: 16. května 2019, 13:00 – 15:50 hodin

Počet účastníků: 26

Obsah:

 • Doba postfaktická
 • Masová komunikace jako součást společenské komunikace
 • Účinky mediální produkce na příjemce
 • Funkce médií
 • Tvorba a ovlivňování mediálního obsahu
 • Mediální a zprostředkovná realita
 • Médii zasycená společnost
 • Nova média a staré návyky
 • Propaganda, manipulace
 • Jak se vyznat ve světě internetu
 • Hoaxy, lži a konspirace
 • Jak ověřovat informace na internetu

Seminář Problematika edukace klienta s poruchou autistického spektra

Lektorka: Mgr. Helena Jirásková

Datum a čas: 6. května 2019, 13:00 – 17:00 hodin

Počet účastníků: 19

Obsah:

 • Diagnostika PAS - způsob stanovování této závažné diagnózy ze strany odborníků, tedy pedopsychiatrů a klinických psychologů, informace o průběhu diagnostického procesu. - vysvětlení cíle a obsahu vyšetření, které realizují pracovníci školských poradenských zařízení u žáků s PAS s cílem přijetí adekvátních podpůrných opaření do edukačního procesu.
 • Strukturované učení a TEACH program - teoretická východiska.
 • Konkrétní didaktické postupy využívané při edukačním procesu žáků v běžných mateřských školách, základních a středních školách (fotodokumentace).
 • Podpůrná opatření vhodná pro žáky s PAS (organizace výuky, změna výukových metod a forem, pomůcky, úprava prostředí spolupráce s rodinou, personální podpora, hodnocení) Spolupráce školy a školského poradenského zařízení.
 • Tvorba IVP - kritéria pro výběr optimální individuální terapie (problematika terapií bude zmíněna okrajově a informativně).

Seminář Zvládání stresu

Lektorka: Mgr. Helena Wiesenbergová

Datum a čas: 24. 4. 2019, 9:00 – 14:00 hodin

Počet účastníků: 28

Obsah:

 • definovat stres, uvědomit si vlastní situace vyvolávající stres, pochopit rozdíly a důsledky kladného a záporného stresu, definovat stresory, uvědomit si, na jakých rovinách se stres projevuje. Jak se vypořádat se stresem - zabránění hromadění stresu - kontrola emocí
 • probrat možné příčiny hromadění stresu, naučit se principy předcházení stresu, prevence stresu, zvládání jednání v emoci. Efektivní protistresové nástroje - efektivní řešení konfliktů - asertivita - zdravé životní návyky a aktivní odpočinek
 • poskytnout techniky k efektivnímu zvládání stresu, probrat nástroje k řešení náročných situací, naučit se základy asertivity, vysvětlit si důležitost správné životosprávy. Jak se uvolnit - tipy pro zvládání akutního stresu - relaxační techniky - pozitivní postoj
 • ukázat si a probrat tipy pro zvládání akutního stresu (po obtížném telefonátu apod.), popsat a vyzkoušet si základní relaxační techniky, odreagování, uvědomit si důležitost pozitivního postoje. 

Seminář Jak na rodiče problémových žáků

Lektor: PhDr. Václav Mertin

Datum a čas: 4. 4. 2019, 13:30 – 16:30 hodin

Počet účastníků: 38

Obsah:

Seminář byl rozdělen do tří bloků:

 • rozbor problematiky jak zapojit rodiče problémových žáků,
 • jak předcházet krizovým situacím,
 • jak zapojit problémového žáka do dětského kolektivu.
http://www.mashlinecko.cz/_uploads/content/420/foto%203kopie1.JPG

Seminář Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ

Lektorka: Mgr. Stanislava Emmerlingová

Datum a čas: 21. 3. 2019, 9:00 – 15:00 hodin

Počet účastníků: 14

Obsah:

Seminář byl zaměřen na vymezení termínu čtenářské gramotnosti, význam jejího rozvíjení ve vztahu k rozvoji akademické inteligence a přípravy na školní vzdělávání a celoživotní vzdělávání jedince. Mimo to rozebíral čtenářské dovednosti jako základ rozvoje čtenářské gramotnosti jedince, cílenou přípravu a její rozvíjení. Na semináři byly předvedeny názorné ukázky aktivit vedoucích k rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ a různé formy nácviku prvopočátečního čtení a možnosti předcházení rozvoje poruch čtení.  


Seminář Práce s žáky s diagnostikovanou poruchou autistického spektra ze ZŠ a SŠ

Lektorka: Mgr. Markéta Jirásková

Datum a čas: 18. 3. 2019, 13:00 – 17:00 hodin

Počet účastníků: 17

Obsah:

Seminář byl zaměřený především na práci s případy z praxe ve formě kazuistik či zkušeností z edukace žáků. Účastníci za doprovodu lektorky zpracovávali různé případové studie a příklady z praxe. Řešeno bylo také vytvoření kooperativního vztahu mezi školou a rodinou. Účastníci byli seznámeni s aplikací doporučovaných podpůrných opatření pro edukaci žáka s PAS dle doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.