Výzva PRV č.1/2017

DOPORUČENÍ: pro správné zobrazení použijte prohlížeč InternetExplorer. Pokud se Vám nezobrazují přílohy správně, nejprve je uložte na svůj disk a pak otevřete v AcrobatReader. 

Úplné znění výzvy

Fiche PRV 1 Kvalita z regionu Hlinecka

Fiche PRV 2 Konkurenceschopný zemědělec

Fiche PRV 3 Venkovský podnikatel

Fiche PRV 4 Atraktivní les

Fiche PRV 5 Technika pro les a dřevo

Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Interní postupy MAS Hlinecko

Etický kodex hodnotitele

Strategie

Seznam podaných žádostí - 1.kolo PRV.14.7.2017

Seznam vybraných projektů představenstvem 

Seznam nevybraných projektů představenstvem 

 

Instrukce pro získání přístupu do Portálu farmáře:

 Informace pro přístup do Portálu farmáře SZIF eAgri

 Žádost o přístup do Portálu farmáře

 Doporučení MAS Hlinecko

 Návod na vygenerování žádosti v portálu farmáře

 

Metodika výpočtu finančního zdraví:

 Metodika výpočtu FZ

 Podrobný postup pro doložení příloh FZ

 Výpočet FZ - 4.kolo příjmu20

 Zjednodušený postup pro doložení FZ

Pozvánka na seminář pro žadatele

Pravidla opatření 19 - Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

Metodika stanovení výdajů v případě využití části objektu 

CZ _NACE

Příloha č.1 Seznam podle článků smlouvy o fungování EU

 

Přílohy

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků:

 Definice mikropodniků

 Prohlášení o zařazení podniku OPR 2014-2020

 Příklad vyplnění Prohlášení o zařazení podniku

Příloha č. 7a - Souhlasné stanovisko MŽP- pastevní areály

Příloha č. 7b - Souhlasné stanovisko MŽP- vodní drůbež

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkce lesa

Příloha č. 11 - Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Příloha č. 18 - Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny

Příloha č. 19 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Seznam příloh fiche1

Seznam příloh fiche2

Seznam příloh fiche3

Seznam příloh fiche4

Seznam příloh fiche5

 

Výpočet finančního zdraví

 

Odkazy na přílohy přímo

Registrace do portálu farmáře
Pravidla publicity
Podmínky zadávání veřejných zakázek