Valné hromady

Projednávání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na Valné hromadě Místní akční skupiny Hlinecko v letech 2013/2015

V programu jednání na každé Valné hromadě MAS Hlinecko je zařazen bod Strategie MAS Hlinecko 2014-2020, postupně byly projednávány zpracované analytické části a jejich závěry s vazbou na vybrané strategické cíle v celé šíři dokumentu. Doplněny byly dotazníkové průzkumy na různá témata a obsažný zásobník projektů jako vzorek potřeb celé členské základny i ostatních partnerů v regionu (podnikatelé, školy, spolky apod.) Účastníci VH jsou také pravidelně vyzývání k oponentuře strategického dokumentu, který je vyvěšen na webových stránkách MAS od září 2014 a k zaslání svých námětů a připomínek pracovnímu týmu MAS. Za období od 12/2014 do 4/2015 bylo vypořádáno a zakomponováno do další verze strategie 10 formulářů s připomínkami. Valné hromady jsou otevřené veřejnosti a hosté z různých oblastí jsou na jednáních samozřejmostí.