Komunitní projednávání

Hovory se starosty

Byly uskutečněny postupně v jednotlivých obcích v období červenec - srpen 2015 k ověření evidovaných a nahlášených projektů v zásobníku projektů, doplnění a aktualizaci dat 1. verze strategie vydané v 9/2014. Setkání se účastnili členové zpracovatelského týmu projektu a zástupci obcí, dle možností starostka/starosta, místostarostka/místostarosta nebo další zastupitelé. Projednávány byly oblasti technické infrastruktury, správa lesů a potřeba lesní techniky, rozsah lesních a polních cest, potřeba obslužných pěších/cyklostezek mezi obcemi nebo místními částmi, potřeby JPO, sociální oblast, školství, existence aktivních zemědělců, regionální produkty, výsadba v extravilánu, aktualizované strategie obcí a nově vzniklá témata a náměty k řešení nových projektů. Rozsah každého jednání 1,5 - 3 hodiny. 

Více informací

Valné hromady MAS

Projednávání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na Valné hromadě Místní akční skupiny Hlinecko v letech 2013/2015
V programu jednání na každé Valné hromadě MAS Hlinecko je zařazen bod Strategie MAS Hlinecko 2014-2020, postupně byly projednávány zpracované analytické části a jejich závěry s vazbou na vybrané strategické cíle v celé šíři dokumentu. Doplněny byly dotazníkové průzkumy na různá témata a obsažný zásobník projektů jako vzorek potřeb celé členské základny i ostatních partnerů v regionu (podnikatelé, školy, spolky apod.) Účastníci VH jsou také pravidelně vyzývání k oponentuře strategického dokumentu, který je vyvěšen na webových stránkách MAS od září 2014 a k zaslání svých námětů a připomínek pracovnímu týmu MAS. Za období od 12/2014 do 4/2015 bylo vypořádáno a zakomponováno do další verze strategie 10 formulářů s připomínkami. Valné hromady jsou otevřené veřejnosti a hosté z různých oblastí jsou na jednáních samozřejmostí. 

Více informací

 


Projektové záměry z území MAS Hlinecko (soubor MS Excel)
Soubor má přístup omezený heslem (heslo zašleme členům na vyžádání).