Název projektu: Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště Hlinsko – multimediální učebna zeměpisu a geologie

Žadatel: Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

1. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti

Realizace projektu: 1. 11. 2018 - 30. 6. 2019

Celkové výdaje projektu: 988 842,00 Kč

Výše dotace: 939 399,90 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu došlo ke zkvalitnění infrastruktury školy. Byly rekonstruovány prostory původní kmenové třídy na jednu odbornou učebnu zeměpisu a geologie a na školním dvoře byl vytvořen geologický koutek s ukázkami hornin nacházejících se v naší republice. Nová učebna byla vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem, konvertibilními dotykovými notebooky pro každého studenta, zeměpisným softwarem a telluriem (mechanický model představující Slunce, Zemi a Měsíc, umožňující prezentovat jejich základní vzájemné pohyby). Učebna bude sloužit pro výuku předmětů zeměpis, seminář ze zeměpisu a biologie, ve kterém je podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia zařazen vzdělávací obor geologie, k jehož výuce přispěje nemalou měrou vytvořený geologický koutek.

 

Na otázky odpovídá zástupce žadatele RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel gymnázia

  • Jak jste se dozvěděli o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS? Já jako ředitel školy jsem současně i členem Představenstva MAS Hlinecko. Z tohoto důvodu jsem na jednáních Představenstva bezprostředně informován o aktivitách této organizace a o všech výzvách, které místní akční skupina vyhlašuje.
  • Kdo se všechno podílel na přípravě projektu k žádosti o dotaci? Na přípravě projektu jsem se za naše gymnázium podílel jednak já jako statutární zástupce organizace, jednak další vyučující školy – RNDr. Ivanka Dvořáčková a Mgr. Marian Solčanský. Velkou pomoc při této přípravě nám poskytly i pracovnice MAS Hlinecko.
  • Kde jste zjistili, co a jak je potřeba připravit? Detailní postup a podrobnosti vytvoření žádosti projektu byly důkladně probrány na odborném semináři, který připravila místní akční skupina, a kterého se zástupci naší školy také účastnili.
  • Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala? Samotná příprava podání žádosti o dotaci zabrala zhruba čtyři týdny intenzivní práce. Kromě samotného vyplňování elektronické žádosti v počítačovém programu nejvíce času zabralo vypracování Studie proveditelnosti projektu a získávání podkladů pro cenové nabídky případných dodavatelů na požadované vybavení a zařízení.
  • Využili jste konzultací ze strany MAS? Po celou dobu přípravy projektu jsme byli v bezprostředním kontaktu s pracovnicemi MAS Hlinecko a využívali jejich rad a konzultací. Všem bychom i touto cestou chtěli velmi poděkovat, zvláště pak paní Ing. Lence Šustrové za nevšední ochotu.  

 

Galerie