Médea – z. s.

Poslání a cíle Médea – z. s.

Poslání
Posláním spolku Médea - z. s. je pomáhat a cíleně pracovat s neorganizovanými dětmi a mládeží a dále s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládeží, dětmi s poruchami chování a dětmi v náhradní rodinné péči a biologickými dětmi pěstounů.
Cíle
Hlavním cílem činnosti spolku je příprava a realizace projektů v rámci prevence kriminality a sociálně patologických jevů, projektů pro problémovou a delikventní mládež a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti v náhradní rodinné péči, vzdělávací aktivity pro pěstouny apod.
Zajištění a realizace činností v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů spojených s péčí o dítě, zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
Pořádání jednorázových akcí a výchovně rekreačních pobytů a táborů pro problémovou a delikventní mládež a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti romských a národnostních menšin a děti v náhradní rodinné péči.
Organizování přednášek a vzdělávacích setkání v rámci prevence kriminality a sociálně patologických jevů, náhradní rodinné péče, sociální terapie a psychologické pomoci, provádění poradenské činnosti při řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy.

Médea – z. s. je zřizovatelem soukromého školského zařízení - Střediska volného času POHODA a POHODA COOL.

Kontakty

Mgr. Jiří Hrabčuk
ředitel SVČ POHODA a POHODA COOL
lektor a odborný poradce
předseda spolku Médea -z.s.
Tel.: +420 724 191 975

https://www.pohoda-cool.cz/

Galerie