Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 rozvoje území

1. 9. 2014

Místní akční skupina Hlinecko, o.s. předkládá k připomínkování 1. pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 rozvoje území (SCLLD).

Připomínky k dokumentu, zasílejte, prosím, pro přehlednost na připomínkovém formuláři do 16. 11. 2014
e-mailem na adresu ondrackova@mashlinecko.cz.

Připomínkový formulář je k dispozici v příloze.

Dokument SCLLD je k nahlédnutí v záložce: Strategie regionu 2014-2020 / Strategické dokumenty

Představení strategie a její tvorby.
Integrovaná strategie MAS Hlinecko je postavena na spolupráci veřejného, neziskového a podnikatelského
sektoru v regionu.

Jejím hlavním cílem je společné zkvalitnění života místních obyvatel a zlepšení prostředí pro podnikání nejen v oblasti cestovního ruchu. To vše za zachování přírodního bohatství, vyzdvižení tradic, neopomenutí historie a s přídavkem inovačních aktivit. Základní strategická linie a specifické cíle pro celkový územní rozvoj regionu Hlinecka se opírají zejména o analytická fakta a reálné podmínky v regionu, stejně jako o výsledky průzkumů obyvatel (dotazníková šetření v lokalitě regionu) a dále o dílčí tematické i regionální strategie.

Tvorba strategie byla započata již v průběhu roku 2013, kdy se MAS zapojila do projektu tzv. „Osvojování“
z PRV III.4.1.
V tomto období také proběhla dotazníková anketa zjišťování potřeb obyvatel a organizací ve všech obcích regionu MAS Hlinecko, jejíž výsledky se promítají ve výsledné analýze potřeb SCLLD. V průběhu let 2013-2014 byly pořádány schůzky se zástupci různých zájmových skupin a postupně prezentovány dílčí části analytické a strategické oblasti SCLLD na veřejných Valných hromadách. Členové MAS a partneři v regionu byli postupně požádáni o vyplnění projektových záměrů do zásobníku projektů, který je stále aktualizován a doplňován o nové záměry a typy projektů. Na tvorbě a přípravě dílčích částí strategie se podíleli jak zástupci pracovních skupin MASH, tak předsednictvo MAS rozšířené o zástupce a odborníky v jednotlivých oblastech.

Předkládaná 1. pracovní verze strategie je sestavena z analytické a strategické části a předložena
k připomínkování do 16.11.2014. Všechny připomínky budou projednány a zakomponovány do další pracovní verze strategie. Práce na výsledném dokumentu tím nekončí. Naopak, postupně podle schvalovaných metodických postupů a schvalovaných operačních programů budou dopracovány a rozpracovávány strategické cíle, priority, specifické cíle a jednotlivá opatření, která budou zahrnovat již konkretizované aktivity, vedoucí k rozvoji regionu a zlepšení života v jednotlivých oblastech. Zároveň bude zpracována tzv. implementační část strategie, jejíž součástí je již konkrétní specifikace financování jednotlivých akcí pro období 2014-2020. Samotná realizace SCLLD se potom předpokládá nejméně do konce roku 2022. Aktuální verze strategického dokumentu budou postupně zveřejňovány na webových stránkách MAS Hlinecko, stejně jako dále představeny veřejnosti v jednotlivých obcích a projednávány s jednotlivými zájmovými skupinami.

Olga Ondráčková, manažerka MASH pro strategii

Přílohy: