Pozvánka První pomoc pro pedagogy na ZŠ a nejčastější intoxikace omamnými látkami žáků na ZŠ

13. 4. 2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Hlinsko pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ s názvem První pomoc pro pedagogy na ZŠ a nejčastější intoxikace omamnými látkami žáků na ZŠ. Pro velký zájem se tento seminář uskuteční dvakrát, a to 25. dubna 2017 od 14:00 do 16:30 hodin v Regionálním školicím středisku REACH, Rváčovská 1639, Hlinsko a 4. května 2017 od 14:00 do 16:30 v Základní škole Resslova.

Obsah semináře:

Při výuce kurzu první pomoci pro pedagogy na základních školách je kladen důraz na praktický nácvik.

  1. Vybavení lékárničky, integrovaný záchranný systém (IZS), komunikace s IZS.
  2. Základy resuscitace (praktický nácvik na resuscitačních figurínách), dušení cizím tělesem, bezvědomí, srdeční masáž, správné provádění kardiopulmonální resuscitace.
  3. Správné ošetření nejčastějších úrazů (krvácejících ran na hlavě, v obličejové části hlavy, odřenin, masivního krvácení, zlomenin horních i dolních končetin) – praktický nácvik.
  4. První pomoc při úrazech hlavy (otevřená a zavřená poranění hlavy).
  5. První pomoc u náhlých stavů – píchnutí hmyzem (vosou, včelou), anafylaktický šok, astma bronchiale, epilepsie, hypoglykémie, hyperglykémie, hysterie.
  6. Nejčastější intoxikace u žáků na ZŠ (možnosti testování žáků na omamné látky).

Kurz je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci – § 102 odst. 6), a metodickým pokynem MŠMT č. j. 37014/2005-25 – zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT.

Těšíme se na Vás!

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: