Pozvánka na seminář Žák s potřebou podpůrných opatření

31. 3. 2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Hlinsko pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ a koordinátory ŠVP s názvem Žák s potřebou podpůrných opatření, který se uskuteční dne 5. a 6. dubna 2017 od 9:00 do 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1 (5. 4.) a v Regionálním školicím středisku REACH, Rváčovská 1639, Hlinsko (6. 4.).

Obsah semináře:

Legislativní změny (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) přinášejí do škol nové požadavky a postupy ředitelů a učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář nabídne účastníkům ucelený přehled podpůrných opatření a východiska pro práci s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření, včetně plánu pedagogické podpory.

Témata:

  1. Seznámení s novelou školského zákona - zákonem č. 82/2015 Sb., zejména s § 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy zejména s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře
  2. Přehled podpůrných opatření – druhy, stupně;
  3. Podpůrná opatření 1. stupně – metody a formy práce, hodnocení žáka, spolupráce učitelů;
  4. Podpůrná opatření 2. - 5. stupně – metody a formy práce, hodnocení žáka, spolupráce učitelů;
  5. Předmět speciální pedagogické péče, pedagogická intervence v ŠVP,
  6. Individuální vzdělávací plán – obsah, k čemu slouží, vyhodnocování;
  7. Asistent pedagoga – role, pracovní náplň, komunikace s učitelem;
  8. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných;
  9. Plán pedagogické podpory – formulář - obsah, k čemu slouží, vyhodnocování;
  10. Efektivní komunikace a spolupráce uvnitř školy při realizaci PLPP.

 

Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce níže.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: