První krok k financím z EU v období 2021-27 máme úspěšně za sebou!

11. 12. 2020

Místní akční skupina Hlinecko splnila podmínky tzv. standardizace, které stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj! Standardy MAS stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o finanční podporu projektů ve strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Cílem kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD pro příslušné území. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační. Standardy musí MAS dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. po období čerpání podpory administrativních kapacit MAS z evropských fondů.

K prvním výzvám v novém programovém období nás ještě čeká dlouhá cesta, ale alespoň první významný krok máme za sebou!

Kancelář MAS Hlinecko

foto