Druhý kulatý stůl

29. 9. 2015

Místní akční skupina Hlinecko, z. s. uspořádala dne 23. 9. 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinska druhý kulatý stůl k projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Zástupci obcí se zde dozvěděli o dosavadních výsledcích projektu, byl představen, projednán a schválen Dodatek Strategie spolupráce obcí.

Zástupci ze zpracovatelské firmy přestavili současný stav výkonu veřejné správy obcí, formy spolupráce v regionu, metodiku spolupráce obcí na platformě MAS, novou publikaci „Jak se vám líbí náš venkov?“ obsahující příklady dobré praxe a koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích a menších městech ČR.

Manažerka projektu Hana Rouhová představila Dodatek spolupráce obcí MAS Hlinecko, z.s. a blíže specifikovala potřeby území dle vybraných témat spolupráce. Během jednání přítomní starostové vyplnili evaluační dotazník, ve kterém hodnotili srozumitelnost, průběh a výstupy projektu. V závěru jednání se debatovalo nad aktuálními problémy jednotlivých obcí.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie