Logolink OP VVV hor barva cz

Vzdělávací aktivity


Webinář Máme nové, ukrajinské spolužáky. Jak pracovat se třídou?

Datum a čas: 5. května 2022, 16:00 - 18:00 hodin

Místo: on-line

Počet účastníků: 9

Lektor: PhDr. Jitka Gabašová

Webinář vedla paní lektorka PhDr. Jitka Gabašová, pedagožka, lektorka zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy, která byla 15 let aktivní instruktorkou Prázdninové školy Lipnice. (PŠL).

Paní lektorka na začátku webináře řekla, že je důležité si uvědomit, jak aktuální situaci vnímají děti a jak dospělí. Pokud přijde do školy nový ukrajinský žák, je důležité jednat s ním a jeho rodinou opatrně.  Pobavit se citlivě s jeho rodičem odkud přicházejí, zda potřebují s něčím pomoci. Jakým jazykem chtějí oni i děti hovořit. Pro ně může být v současné chvíli Ruština brána jako nepřátelský jazyk. Ukrajinština se trochu Češtině podobá. Je důležité naplánovat výuku Češtiny.  Některé děti mohou mít problém, jsou uzavřeni do sebe a nechtějí komunikovat. Paní lektorka dala účastníkům několik námětů na práci s třídním kolektivem. Pokud je ve třídě asistent pedagoga je dobré i jeho požádat o pomoc. Na první hodiny by se mohl vzít do třídy i rodič. Pedagogové by měli při výuce zvolnit, mluvit pomaleji a víc srozumitelně. Nové žáky lze zapojit pomocí básniček, pantomimy, písniček, různých pohybových her. Porovnáváním českých a ukrajinských slov. Je dobré požádat žáka, aby i on učil třídu ukrajinská slova. Dělat relaxační cvičení, hodně chodit ven. Pokud to jde pracovat s pohybem, který uvolňuje napětí. Tím dala paní lektorka účastníkům možnosti jak posílit mezi žáky schopnost spolupracovat a komunikovat a navzájem se od sebe učit.

Následně se rozběhla diskuze, při které si účastníci vyměňovali své zkušenosti, které v tomto náročném čase již získali.     

Seminář Neurotické dítě v MŠ a ZŠ

Datum a čas: 27. dubna 2022, 9:00 - 13:30 hodin

Místo: Regionální školící středisko REACH, SAVE CZ s.r.o. Hlinsko

Počet účastníků: 19

Lektor: PhDr. Andrea Šmejdová

Seminář vedla PhDr. Andrea Šmejdová, která dlouhodobě působí jako psycholog v Pedagogicko psychologické poradně v Pardubicích. 

Na začátku řekli všichni účastníci konkrétní případy neurotických projevů u dětí, které mají ve svých školách. Paní lektorka jim sdělila, že velké procento neuróz vzniká u dětí v napojení na rodiče. Nejčastěji na matku. Další obrovská past je nemocné dítě, o které se rodiče bojí a tím na něho ten pocit přenášejí. Dětí s neurotickými projevy přibývá, za poslední dva roky to z velké části zapříčinila on-line výuka. Děti mají strach chodit do školy, odvykly si být v kolektivu, což se projevuje různými neurotickými stavy. Paní lektorka představila historii a definici neurózy. Dělení poruch sem patří fóbické úzkostné, jiné úzkostné, obsendantně kompulzivní poruchy, reakce na stres a poruchy přizpůsobení, dissociativní poruchy, somatoformní proruchy a jiné neurotické poruchy. Rozebrala vnitřní a vnější příčiny neuróz. Vnitřní příčiny mohou být vrozené dispozice, náročná vývojová období života jako jsou vstup do školky, školy, narození sourozence, puberta. Vnější příčiny jsou rodinné faktory, tělesné vyčerpání, duševní přetěžování, dlouhodobé konfliktní situace. Dále paní lektorka představila neurotické příznaky, kam patří psychické symptomy, jedná se o poruchy emocí strach, fóbie úzkost, deprese, poruchy myšlení, poruchy sebehodnocen, spánku noční děsy. Somatické symptomy jako je třes, bolest, poruchy zažívání a s tím v dnešní době velice rozšířené nemoci anorexie, bulimie, pika – pojídání nestravitelných věcí hlíny, provázků atd. Posledním neurotickým příznakem jsou porucha řeči těla – koktavost, mutismus, tiky, různé zvukové a pohybové projevy. Paní lektorka nastínila možnosti působení pedagoga, že je třeba zjistit co se děje v rodině a zmapovat situaci. Dítě je odrazem rodiny a je důležité s nimi mluvit. Zjistit, zda u něho probíhá léčba. U neuróz je důležitá léčba slovem, spolupráce s psychology a s danými obtížemi – kazuistiky. Léky se užívají v krajních případech. Od 16 let chodí žáci na terapie již bez doprovodu rodičů. Škola by se měla snažit udržovat v kolektivu uvolněnou, přátelskou, nekonfliktní atmosféru, podporovat spolupráci mezi spolužáky a rozvíjet tak zdravé vztahy.


 
 

Seminář Praktická asertivita

Datum a čas: 13. dubna 2022, 14:00 - 17:00 hodin

Místo: Kancelář MAS Hlinecko

Počet účastníků: 7

Lektor: Mgr. Helena Wiesenbergová

Seminář je první ze tří, které paní lektorka Mgr. Helena Wiesenbergová pro Hlinecké pedagogy připravila. Myšlenka seminářů je setkat se pouze v menším počtu účastníků a díky tomu se více zaobírat jejich konkrétními dotazy a problémy. 

Paní lektorka nejprve rozdala účastníkům jednoduchý dotazník, který si vyplnili a podle výsledků svých nejčastějších odpovědí zjistili, zda je jejich způsob jednání pasivní, manipulativní, agresivní nebo asertivní. Výsledky byly anonymní pouze pro ně. Následně je seznámila se základními principy asertivity. Zmínila rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednání. Seznámila je také s tím, jaký vliv má na jednání mezi lidmi rok a období, ve kterém se narodili a byli vychování. My všichni se dělíme se na Baby boomers děti narozené od roku 1948 do 1965, Husákovi děti od 1965 do 1985, Mileniálové od 1985 do 2000. Rodiče dnešních dětí jsou Mileniálové, pro ně není pedagog autorita, ale spíš partner. Zde by mělo být ze strany školy nastaveno asertivní chování. Paní lektorka dále rozebrala manipulativní jednání, které se může také u rodičů objevovat. Manipulátor je při jednání urputný, protějšek zastrašuje. Poskytla návody jak využít asertivních technik. Patří sem přeskakující gramodeska, asertivní ne a nárok x laskavost. Pro uklidnění situace používáme slova ano, chápu, rozumím, věřím. Zdůraznila, jak je při konfliktu důležité zůstat řečí těla neutrální. Hlídat si mimiku, být k protějšku otočen čelem. Pokud chceme rozhovor ukončit začneme dělat něco jiného. Tím mu dáme najevo, že jsme již skončili.

Po nepříjemných situacích je důležité odbourávat stres. Stres můžeme odbourat sportem, pobytem v přírodě, dobrým jídlem, kulturním zážitkem. Je také důležité uvědomit si pracovní roli a nebrat si věci osobně. Pracovat na svém sebevědomí, uvědomovat si své silné stránky. Chválit se za to, v čem jsme dobří, co se nám daří.

Seminář se nesl ve velice přátelském duchu.  


Seminář Pozitivní komunikace - nové formy komunikace v prostředí školy

Datum a čas: 5. dubna 2022, 9:00 - 13:30 hodin

Místo: Regionální školící středisko REACH, SAVE CZ s.r.o. Hlinsko

Počet účastníků: 20

Lektor: PhDr. Jana Mervartová

Seminář vedla PhDr. Jana Mervartová, která má za sebou 25 letou praxi v pedagogicko psychologické poradně. Pracovala také jako soudní znalkyně, má tedy bohaté zkušenosti a spoustu návodů jak řešit různé osobní a pracovní situace.

Účastníci byli seznámeni se základními principy pozitivní, nenásilné komunikace, jejíž podstatou je schopnost respektovat druhého a vzdát se vlastních agresivních tendencí. Naučili se pracovat s vlastními emocemi v komunikaci tak, aby přijali spoluodpovědnost za výsledek. Paní lektorka rozebrala s účastníky myšlenku, že v každém člověku žije vlk a žirafa. Vlk je zde symbolem bojovnosti, žirafa ze své výšky a s velkým srdcem má v sobě dobrotu a nadhled. Při výchově je důležité na to pamatovat, pokud vedeme děti k velké toleranci a hodnosti stávají se často obětí šikany. Při komunikaci je důležité občas ukázat vlčí povahu. Zdůraznila důležitost se při komunikaci vyladit na druhého a vzdát se permanentního hodnocení druhých. Snažit se porozumět, co druhý právě teď prožívá, jak se cítí, oč mu jde. Pozorně ho posloucháme, všímáme si, ale nehodnotíme. Hodnocení vede ke konfliktu. Díky tomu dojde k zlepšení naší empatie a můžeme předcházet konfliktům, nebo je dokážeme řešit konstruktivně. Paní lektorka zdůraznila účastníkům, proč je důležité být autentický, naučit se prosadit, být silný a mít svoji nezávislou pozici v jednání. Pokud vyjadřujeme vztek, nemáme být destruktivní, musíme pracovat s tím co je odpovědnost má a co je odpovědnost druhých. To platí jak v rovině pracovní i osobní.

Paní lektorka udávala během semináře celou řadu případů ze své mnohaleté praxe, snažila se také pomoci účastníkům s konkrétními problémy, které je jako pedagogy trápí. Seminář byl velice poučný a zajímavý.

 

Seminář Role v rodině

Datum a čas: 30. března 2022, 13:00 - 17:00 hodin

Místo: Regionální školící středisko REACH, SAVE CZ s.r.o. Hlinsko

Počet účastníků: 35

Lektor: Mgr. Jiří Hlada

Seminář vedl Mgr. Jiří Halda speciální pedagog a rodinný terapeut, který se orientuje na poruchy chování a učení a rodinné vztahy.

Pan lektor vysvětlil, proč je důležité nepodceňovat vývoj emočního a sociálního zrání dětí, který má svoje zákonitosti. Mozek je orgán, který má svoje obecné a individuálně specifické potřeby a je třeba naučit se mít k těmto odlišnostem respekt. Je třeba stále trpělivě vysvětlovat, že dítě se nerodí jako nepopsaný list a že rozvoj a podpora jeho potenciálu je zárukou jeho úspěšného a užitečného života. Zároveň je třeba pamatovat, že skladba potřeb má svoji strukturu a významné je i respektovat pořadí vývoje potřeb a pamatovat na odlišnosti pohlaví. Popsal důležitost nastartování mateřského citu, který se někdy po porodu u žen neprojeví. Výše sebevědomí záleží na vztahu s matkou. Nejdůležitější je připravit dítě na život. Matka má sytit dítě citem, aby chtělo být činorodé. Uvedl, že v současné době se projevují špatné dopady techniky na dětský mozek, u malých dětí se díky neustálému sledováním pc a tabletu nerozvíjí tvořivost. Dítě jde do školky nepřipravené, neovládá základní hygienické návyky. Některé děti z toho, že se o ně starají cizí lidé a tím jim narušují osobní zónu, mohou mít problémy v dospělosti. Stávají se z nich uzavření dospělí. Pan letor popsal jak moc je pro dítě důležité, aby si prožilo vzdor. Děti celé dětství zkouší, co jim projde. Zdůraznil klíčový význam vztahů v rodině. Patří sem základní vazby mezi jednotlivými členy. Matka má ukazovat dítěti hřejivou náruč, otec má být vlídný tyran, který dohlíží na dodržování pravidel. Sourozenecké vztahy tvoří nejen významnou součást rodinného klimatu, ale jsou také základem pro tvoření partnerství po celý život.

Pan lektor udával spoustu názorných příkladů ze své praxe, během semináře panovala velice dobrá nálada.

 


 
Seminář Obsah a průběh činností ve speciální třídě pro děti s vadami řeči

Datum a čas: 17. března 2022, 9:00 - 12:00 hodin

Místo: Multifunkční centrum Hlinsko, Adámkova tř. 341, 539 01 Hlinsko

Počet účastníků: 10

Lektor: Bc. Monika Jeníčková

Seminář vedla paní Bc. Monika Jeníčková, která působí jako speciální pedagog v MŠ Chrudim a má dlouholetou praxi při práci s různě hendikepovanými dětmi.

Paní lektorka nejprve účastníkům představila nejčastější poruchy řeči u dětí. Popsala, že logopedie může probíhat s dětmi individuálně, nebo i při kolektivních logopedických chvilkách. V případě individuálního přístupu je důležité pro správný výsledek dodržovat individuální vzdělávací plán dítěte. Plán stanový na základě rozboru a potřeb specializovaný odborník z pedagogicko-psychologické či speciální poradny. Nastínila, jak probíhá péče o děti s narušenou komunikační schopností.  Paní lektorka ukázala účastníkům pracovní a logopedické listy, které při práci s dětmi používá. Vyzdvihla důležitost úzké spolupráce s rodinou dítěte, díky které dosahuje dítě lepších a rychlejších výsledků.  Účastníci si během semináře vyzkoušeli celou řadu logopedických pomůcek, které paní lektorka na seminář přivezla. Doporučila jim také odbornou literaturu, kterou ke své práci s dětmi používá. Ukázala celou řadu říkadel, vytleskávání. V rámci myofunkční terapie jim ukázala, jak cvičit s dětmi ohebnost jazyka, polykání, pohyby svalů. K tomu je dobré pískání na flétnu, provádění různých pohybů jazyka. Říkání různých slovních spojení.

Seminář probíhal především praktickou formou a účastníci získali spoustu konkrétních nápadů pro logopedickou práci s dětmi.

 

Webinář Hrajeme si v matematice

Datum a čas: 9. března 2022, 12:00 - 15:30 hodin

Místo: on-line

Počet účastníků: 11

Lektor: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Webinář vedla paní lektorka prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., která učí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Paní lektorka na začátku webináře rozebrala hry v souvislosti se změnami v českém školství, jako aktivity, které nabídnou žákovi autonomní rozvoj jeho schopností a dovedností. Představila čtyři základní funkce her. Je to funkce motivační, instrumentální, diagnostická a existenciální. Rozebrala postupně Desatero pro sestavování didaktických her. Vyzdvihla důležitost zařazení didaktických her do vyučování, díky nimž dochází k podpoře a rozvoji komunikačních dovedností žáků. Představila funkce herních aktivit ve vyučování. Řekla, že při zařazení her do vyučování je vždy důležité brát v úvahu věk i úroveň matematických znalostí a dovedností žáků. Konkrétně ukázala účastníkům celou řadu her vhodných pro výuku. Patří sem hry podporující komunikační dovednosti žáků. Představila účastníkům podrobný popis her, které zároveň vycházejí ze společenských her domino, matematické loto, pexeso, matematico, vyškrtni atd. Při těchto hrách mezi sebou účastníci soutěžili což je velice bavilo!

Cílem vzdělávací akce bylo ukázat pedagogům na konkrétních příkladech aktivity herního soutěžního typu přinášející do vyučování v matematice zpestření a jejich možnosti pro různé věkové kategorie žáků.


 
 

Seminář Vztah a vztahy

Datum a čas: 17. února 2022, 14:00 - 17:00 hodin

Místo: Regionální školící středisko REACH, SAVE CZ s.r.o. Hlinsko

Počet účastníků: 44

Lektor: PhDr. Jan Svoboda

Seminář vedl PhDr. Jan Svoboda, který k nám do Hlinska zavítal již po druhé. Pan Svoboda je uznávaný lektor pro Českou i Slovenskou republiku v oblasti psychologie, působil dlouhá léta jako poradenský psycholog a psychoterapeut. V současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity.  Během mnohaleté pedagogické i poradenské praxe publikoval více než 100 časopiseckých článků, napsal několik knih. Pravidelně vystupuje jako psycholog v televizních pořadech.

Tématem semináře byl rozbor vztahů. Rodíme se totálně závislí na vztahu. Závislí na vztazích také umíráme. Jen původní závislost na konkrétní vazbě, se během života rozmělní do drobnějších vztahů. Pan lektor rozebral důležitost prvního vztahu, který má každý člověk již v prenatálním období od 6 měsíce těhotenství, a to je se svojí matkou. Vyzdvihl velice důležitost a roli matky a její silné pouto s dítětem. Matka by měla být dle všech výzkumů, pokud to jde s dítětem do dvou let jeho věku. Řekl, že vztah ke komukoli x čemukoli dělíme na pečovat, ovládat, přizpůsobit, sloužit. Představil, jak rozebrat co nás nejvíce trápí. Sem patří fáze popírání, hněv, smlouvání, propady nálad a smíření se. Rozebral, co jsou pro nás zvyky, stereotypy a rituály. Popsal, že při komunikaci v rodině nebo na pracovišti máme predátora, oběť a zachránce. Popsal, jak je pro zdravý pracovní kolektiv důležitá různorodost osobností.

Cílem setkání bylo účastníkům dát možnost prohlédnout základní kameny vztahu a vztahů.

 

Webinář Velké zábavné hry pro rodiče s dětmi - slavnosti ve škole

Datum a čas: 9. února 2022, 9:00 - 13:45 hodin

Místo: on-line

Počet účastníků: 13

Lektor: Lena Freyová

Seminář vedla lektorka paní Lena Freyová. Paní Freyová napsala několik pohádkových knih a mnoho metodických sešitů. Věnuje se především rozvoji fantazie a tvořivosti dětí. Spolupracuje s Českým Rozhlasem, rádiem Proglas, Českou televizí. 

Paní lektorka přiblížila účastníkům význam společného organizování školních slavností. Rozebrala různá témata, organizaci a důležitost spolupráce s rodiči. Ukázala celou řadu praktických rad pro naplnění spolupráce. Ukázala nápady a praktické rady pro naplnění spolupráce dospěláků s dětmi a náměty na společné hravé akce. Dala pedagogům podrobný návod, jak dělat různé akce během celého roku a velký důraz kladla také na dodržování bezpečnosti. Konkrétně představila, jak pořádat rozloučení se zimou, maškarní bály, Velikonoční slavnosti, oslavu čarodějnic, Den matek, Den dětí, uspávání broučku, mikulášskou nadílku. Jak zapojit rodiče, co všechno dospělí dokážou, když jsou správně naladěni, a když jim dáme možnost hrát si. Patří sem také zapojení rodičů do zlepšení prostředí školy dřívějších brigád. Řekla, jak lze využit slavnosti pro následnou práci s dětmi, prolínat je do dalších činností, a jak jsou také důležité pro rozvoj kompetencí předškolních dětí. Paní lektorka během webináře ukazovala fotografie z akcí, které ona pro různá školská zařízení pořádá. 

Celý webinář se nesl v pohodovém duchu.