Logolink OP VVV hor barva cz

Vzdělávací aktivity

Seminář Řeč těla - neverbální komunikace

Datum a čas: 17. června 2021

Místo: Velká zasedací místnost Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko.

Počet účastníků: 10

Lektor: Mgr. Světlana Vyhlídalová  

Paní Lektorka seznámila účastníky jak lépe porozumět v různých situacích nejen druhým, ale i sobě samým. Rozebrala procentuální zastoupení komunikace, postoje ve vztahu k mimoslovní komunikaci. Poukázala na symboly těla, které automaticky děláme. Jedná se o postoje při stání, při sezení, mocenská a vlastnická gesta, dotyky. Zmínila přehled nejdůležitějších signálů v rozhovoru řeči těla, řekla jakou roli zde hraje příroda x kultura, rituální x ceremoniální jednání, nevědomé jednání a vědomě režírovaná řeč těla. Ukázakla gesta dlaní, rukou paží, oční signály, mocenské hry. Jak se lidé chovají v domácím známém prostředí a naopak v cizím. Podrobně rozebrala co znamenají různé způsoby podání rukou. Účastnící si ze semináře odnesli fakt, že případná znalost neverbální komunikace umožní zkvalitnit vzájemné vztahy v pracovním i osobním životě.

Seminář byl velice zajímavý a poučný. Účastníci se zamýšleli nad věcmi, které je v běžném životě neustále obklopují, ale pokud neznáme jejich význam tak je nevnímáme. Skvělé bylo také doplnění fotografií se spoustou názorných příkladů postojů lidí.

 

Webinář Záznamy o úrazech

Datum a čas: 29. dubna 2021

Místo: on-line

Počet účastníků:12

Lektor: JUDr. Dana Juříčková 

Paní lektorka probrala postupně základní informace týkající se legislativy této problematiky. Představila směrnice, uvedla, jak je důležité předcházet rizikům v podobě revizí a také proškolení zaměstnanců. Zdůraznila rozdíl mezi školním úrazem a pracovním úrazem.  Na vzorech formulářů předvedla postup při vyplňování školního a pracovního úrazu při jejich hlášení.

Účastníci webináře získali komplexní informace z oblasti bezpečnosti dětí ve škole. Byli seznámeni s nejčastějšími chybami a problémy spojenými s agendou pracovních a školních úrazů. 

Během webináře uváděla paní lektorka pro lepší objasnění příklady z praxe. Na závěr proběhla diskuze. Po skončení webináře byly účastníkům zaslány podklady, které jim pomohou v řešení úrazů.

Webinář Umíte to s pohádkou?

Datum a čas: 27. dubna 2021

Místo: on-line

Počet účastníků: 9

Lektor: Mgr. Sylva Doláková

Webinář vedla paní lektorka Mgr. Sylva Doláková. Paní lektorka se zabývá výukou Anglického jazyka pro všechny generace a organiziovala nespočet přednášek v zahraničí. 

Obsahem bylo předvedení jednoduchých pohádek, které poskytují ucelený komplex pro práci ve všech předmětech po dobu dvou až čtyř týdnů. Každá z pohádek nabízí textový rámec pro práci ve dvou jazycích (angličtina i čeština), zároveň také v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově – prostřednictvím obou jazyků. Účastníci se naučili pracovat s materiály pro jazykovou práci (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení, a to v češtině i angličtině (možné i jiné jazyky), naučili se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky.

Tyto všechny techniky a pomůcky mají zlehčit výuku Anglického jazyka u dětí. 

Workshop pro rodiče na téma - Jak pracovat s informacemi v dnešní době

Datum a čas: 13. dubna 2021

Místo: on-line

Počet účastníků: 23

Lektor: PhDr. Bedřich Musil 

Workshop vedl PhDr. Bedřich Musil programový ředitel Hitrádia Vysočina, který mediální gramotnost přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a SVOŠŠ Jihlava.

Obsahem workshopu bylo zamyšlení se nad tím, že svět, ve kterém žijeme je stále více závislý na mediálních technologiích, jež nás propojují se zbytkem světa. Vytvářejí síť, ze které je čím dál obtížnější vystoupit. Na mediální podněty máme často pouze reflexivní reakci, bez snahy o hlubší porozumění. V současnosti na ovlivňování lidí nemusíte vlastnit celostátní média. Mnohdy postačí dobře vedený profil na Facebooku. Fakta nejsou důležitá, dejte čtenáři emoci, po které touží a konvenuje s jeho viděním světa.

Pan Musil seznámil rodiče s dezinformacemi - řekl jak a kdo je úmyslně vytváří. Předvedl několik názorných ukázek - které účastníky překvapily - nenapadlo je, že by mohlo jít o dezinformace. Seznámil je také s hoaxy a ukázal jejich charakteristické znaky. Na závěr předvedl deep fake videa, která se vydávají za proslovy různých světových osobností - divák v žádném případě netuší, že nejde o originál.

Na konci workshopu proběhla bouřlivá diskuze kam až nás moderní technologie dovedou. 

Webinář Slovní hodnocení – přednosti, úskalí, praktické tipy

Datum a čas: 1. dubna 2021

Místo: on-line

Počet účastníků: 13

Lektor: Mgr. Martina Černá

Webinář vedla paní lektorka Mgr. Martina Černá. Paní lektrorka se již 16 let zabývá logopedií, surdopedií, poruchami učení DO MŠ a MC, zároveň poskytuje poradenstí pro rodiče. Slovní hodnocení sama používá při své práci učitelky prvního stupně ZŠ. 

Obsahem semináře bylo seznámit účastníky se základními formami a možnostmi slovního hodnocení. Získali informace o  výhodách a rizicích slovního hodnocení v závislosti na podmínkách. Uvědomili si přednosti i úskalí využívání tzv. popisného jazyka  při poskytování zpětné vazby žákům i jejich zákonným zástupcům. Pozornost byla věnována komunikačním dovednostem účastníků, jejich  aktuální slovní zásobě (zejména v oblasti popisného jazyka) a využívání základních prvků komunikace při poskytování zpětné vazby. Účastnící byli informování o předpokladech  uvědomělého  naslouchání a  pozorování, které je důležitou podmínkou slovního hodnocení.

Webinář byl pro přítomné pedagogické pracovníky velice přínosným.

 


Webinář Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu - drzé dítě

Datum a čas: 30. březen 2021

Místo: on-line

Počet účastníků: 49

Lektor: PeaDr. Lidmila Pekařová

Tento webinář byl poslední se série, které pro MAS Hlinecko paní doktorka přednesla.

Tématem bylo proč jsou děti takové, jaké jsou. Dnešní rodiče neumí vychovávat děti, i když chtějí a snaží se. Výchova začíná pozdě. Vládne negativismus – neumíme pozitivně jednat. Do škol nastupují děti nevychované a neposlušné. Hodnocení „jen“ známkou. Problém puberty a agresivity. Matky dominují ve výchově, otcové se odklání. Zabíjíme citové devizy. Návrhy „Co s tím“. Cílová skupina MŠ, ZŠ I st., ŠD Výchova začíná pozdě, chybí výchova soběstačnosti a samostatnosti. Postupy působení na rodiče, aby chápali svoji roli a vliv. Řešení problémů nastupuje až ex post, chybí edukace, jak vychovat dobře a co ve kterém věku. Školní nezralost se netýká jen trivia, ale i sociální nezralosti...nesamostatnosti, neschopnosti rozumět co je moje...

Chybí společenské návyky, rodič neví, jak vychovat základní postoje poděkování, zdravení, pomoci druhým..... Výchova dětí znamená umět vychovat dívky a jinak chlapce, mají odlišnou psychickou výbavu. Chybí motivace otců-naučit pedagogy jednat s mužským elementem rodiny.

Cílová skupina ZŠ II.st. a střední stupeň, ZUŠ, DDM Prepuberta začíná brzy, jen už součtem našich chyb. V pubertě výchova nezačíná, ale končí. Tam začínají agrese, destrukce, averze... Dítě neumí žít podle svého řádu a řádu zařízení. V mnoha školách se nedodržuje školní řád - vytvořit způsoby dobré organizace a bezkonfliktních podmínek. Naučit rodinu vytvářet rozvrh pro každého člena rodiny - dospělého i dítě. Co je výchova k rodičovství a k pohlavnímu zralému jednání, pracovat s empatií-prakticky a včas. Zájmová činnost, umělecké nadání, souhra škola-rodinná povinnost - zájmy. Souhra mezi jevy "moje věci" "můj pokoj" "moje škola" "moje zájmy" a čas.

 

Webinář Šikana jako narušení vztahů ve skupině

Datum a čas: 23. březen 2021

Místo: on-line

Počet účastníků: 36

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek 

PaedDr. Zdeněk Martínek je absolvent Pedagogické fakulty UK Praha, obor speciální pedagogika, specializace psychopedie, etopedie, sociální patologie. Pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně v Pelhřimově. Již 30 let se zabývá především agresí a agresivním chováním dětí a mládeže, šikanou ve školních kolektivech.

Během webináře řekl pan Martínek účastníkům celou řadu příkladů z praxe - některé byly velice drsné.

Probral ve zkratce teoretické vymezení pojmů - šikanu, teasing, apod. Seznámil účastníky se stadii šikany, řekl jak  jednotlivá stadia rozpoznat. Seznámenil je s projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, s varovnými signály šikany. Řekl jak naučit účastníky strategii vyšetřování šikany (vyvarování se základních chyb) a dále řešil jednotlivé metody řešení šikany – metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku. Jedním z cílů bylo naučit základní práci se skupinou s projevy šikany.

Dominantním cílem bylo naučit účastníky strategii vyšetřování šikany.

 

 


Webinář Komunikace s dětmi, aneb proč to neumíne

Datum a čas: 10. březen 2021

Místo: on-line

Počet účastníků: 46

Lektor: PhDr. Lidmila Pekařová

Jednalo se o druhý webinář paní doktorky Pekařové. Paní doktorka tentokrát rozebrala jak máme v rodině správně komunikovat. Na příkladech ze své dlouholeté praxe uvedla, čemu se mají rodiče při výchově dítěte vyvarovat a jak nastavit ideální rodinné vztahy.

Účastníci byli z jejího výkladu opět nadšeni!

Na webináři bylo rozebráno, že při výchově používáme nesprávné výrazy. Neučíme dítě se rozhodovat. Používáme siamskou řeč a dítě za sebe nejedná. Pitvoříme se. Nevyužíváme gesta, napovídáme a nudíme dítě. Opakujeme pokyny druhých a snižujeme jejich autoritu. Nevedeme rozhovory v klidu – rušíme hru. Neumíme edukovat a krokovat, nevychováváme empatií. Vymlouváme se na pubertu „oni se s námi nebaví“. Matky posilují v dětech nezodpovědnost, lhostejnost a nemohoucnost. Ničíme v dětech zdravou touhu. Děti neumí psát dopisy.

Paní doktorka řekla Desatero komunikace aneb 10 zákonů výchovy.

 

Konverzace v ruštině pro druhé stupně základních škol

Datum a čas: školní rok 2020/2021 

Místo: jednotlivé ZŠ
Počet účastníků: 2 základní školy
Účinkující: Ing. Elena Feofanová

I ve školním roce 2020/2021 bude probíhat pravidelná docházka rodilého mluvčího do základních škol.

Účast rodilého mluvčího ve výuce umožňuje konverzaci v cizím jazyce přímo v přirozené formě, žákům tak poskytuje jedinečnou možnost rozvoje jejich konverzačních dovedností a osvojení si praktické formy mluveného jazyka. 

V tomto případě pracujeme s Ruským jazykem s paní lektorkou Ing. Elenou Feofanovou. 

Webinář Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte 

aneb. práce s knihou Pohádky v dlaních vepsané

Datum a čas: 3. března 2021

Místo: on-line

Počet účastníků: 15

Lektor: Lena Freyová

Webinář vedla přímo autorka pohádkové knihy Pohádky v dlaních vepsané paní Lena Freyová. Paní Freyová napsala několik pohádkových knih a mnoho metodických sešitů.  Věnuje se především rozvoji fantazie a tvořivosti dětí. Spolupracuje s Českým Rozhlasem, Českou televizí a rádiem Proglas.

Součástí webináře bylo i autorské čtení jednotlivých pohádek a k ním předvedení jednoduchý her pro rozvíjení dětské fantazie. 

Její projev byl velice příjemný a uklidňující.

Hlavním tématem byla rehabilitace knižní kultury a využití literární předlohy na vývoj dítěte a jeho tvořivou práci. Rozbor toho jak pohádky vnášejí do jeho světa smysl a řád, a nabízejí mu polarizované, srozumitelné obrazy dobra a zla, a dávají dítěti informace o mravních dimenzích lidského života. Na webináři se účastníci naučili pracovat s materiálem pro jazykovou práci a rozvoj literární a čtenářské gramotnosti. Získali náměty a strategie pro vlastní práci s dětmi.

MAS Hlinecko zakoupila pro všechny účastníky autorčinu knihu a postupně ji rozdá všem zúčastněným. 

 

Webinář Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí

Datum a čas: 23. února 2021

Místo: on-line

Počet účastníků: 48

Lektor: PhDr. Lidmila Pekařová

Paní doktorka Pekařová je velice uznávaná odbornice v klinické psychologii a bývalá dlouholetá primářka oddělení Rehabilitace II v Hamzově léčebně v Luži-Košumberku.

Účastníci byli z jejího výkladu nadšeni!

Tématem webináře byl rozbor těchto témat: Kdo a kdy smí trestat a jak? Nepřípustné sankce a neuvážené direkce. Ideální trest a test výchovné způsobilosti pro dospělé. Tělesné a sociálně citové sankce a jejich dopad. Podstatná otázka při volbě školních trestů. Dětská lež a její kořeny, co s masivní lhavostí. Osvojení si výchovných a komunikačních postupů v každodenních situacích.

 

Webinář Vyšetření v PPP - práce se závěry a doporučeními z vyšetření

Datum a čas: 9. a 10. února 2021

Místo: on-line

Počet účastníků: 30

Lektor: PhDr. Andrea Šmejdová, která pracuje jako zástupkyně ředitele Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice.     

Účastníkům byla představena školská poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště: -rozlišení, kompetence, úloha při řešení dětských problémů a legislativní zakotvení -spolupráce se zdravotnickými složkami -seznámení se strukturou PPP Objednávání klientů k vyšetření Anamnestické údaje jako nezbytné východisko Vlivy ovlivňující úspěšnost vyšetření: -navázání kontaktu, míra spolupráce, role rodiče a jeho motivace k vyšetření -podmínky vyšetření - zevní prostředí, aktuální zdravotní strav dítěte -adaptace dítěte na nové prostředí a situaci v PPP -přístup rodičů k výsledkům -Výstupy z vyšetření – zpráva a doporučení Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, způsoby, rozbor výsledků Specifika vyšetření SPUCH Specifika vyšetření z podnětu "problémového chování" (poruchy chování, šikana) Nejčastěji používané odborné termíny v nálezech z vyšetření v PPP Praktický rozbor zpráv, které si mohou účastníci přinést na seminář (bez uvedení osobních údajů). Účastníci se seznámili s kompetencemi pedagogicko – psychologické poradny jako školského poradenského zařízení. Získali informace o proběhu vyšetření, pokusí se naučit, jak s výsledky seznámit rodiče dětí, kteří hledají pomoc v PPP a mají obavy z neznámé situace. Dále se seznámili se základní psychologickou a speciálně – pedagogickou terminologií v nálezech a měli možnost konzultovat zprávy s PPP bez uvedení osobních údajů. 
 

Webinář Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce

Datum a čas: 3. a 4. února 2021

Místo: on-line

Počet účastníků: 18

Lektor: Mgr. Okrouhlá Jana

Paní lektorka je vystudovaná speciální pedagožka, která se profesně zabývá především vzděláváním žáků s mentálním postižením a autismem. Webináře se zúčastnilo 18 zástupců z řad rodičů, pedagogů a pedagogických pracovníků ze základních škol z ORP Hlinsko. 

Workshop byl zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Byla probrána následující témata: asistent pedagoga a jeho vymezení v legislativě (pracovní pozice, kvalifikační předpoklady, financování). Rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem. Role školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga (spolupráce se speciálním pedagogem, školním psychologem a výchovným poradcem) a metodické vedení. 2. Činnosti asistenta pedagoga v edukačním procesu (náplň práce asistenta pedagoga, jeho osobnost, další vzdělávání, úskalí práce asistenta pedagoga.) 3. Společné působení asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu (vzájemná spolupráce, vztah k žákovi, pracovníkům školy a rodičům). Organizace vyučování, ve kterém působí asistent pedagoga. 4. Práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky se zdravotním postižením, s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, s poruchou komunikace a s poruchou autistického spektra. 5. Didaktické zásady, metody práce, praktické rady a náměty. Konkrétní zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady.Workshop pro rodiče na téma Podpora dítěte ve volbě studijního oboru

Datum a čas: 26. ledna 2021

Místo: on-line

Počet účastníků: 25

Lektorky: Mgr. Gabriela Slaninová a Ph.D., Mgr. Petra Pavlíčková

Workshop pro rodiče k usnadnění volby budoucího povolání jejich dětí.

Workshop byl zaměřen na téma volby budoucího studijního směřování. Cílem bylo představit, jak děti provázet na cestě k výběru studia, jak s nimi o budoucím oboru vzdělání a uplatnění v praxi mluvit, jak respektovat jejich přání i reálné možnosti. Dále  workshop přinesl informace o tom, jak se orientovat v nabídce studijních oborů a kde hledat informace.  

Účastníkům byl poskytnut zkrácený ukázkový test zájmů Holland, díky kterému lze zjistit jakým směrem dítě při volbě povolání směřovat.

Seminář Předcházíme vývojovým poruchám učení a chování
 
Datum a čas: 18. a 19. listopadu 2020
Místo: on-line
Počet účastníků: 18
Lektor: Mgr. Marie Komárová

Cílem vzdělávacího programu bylo účastníky naučit rozvíjet připravenost dítěte na zahájení školní docházky ve smyslu podřízení se nárokům cizího dospělého, respektování autority, spolupráce s jinými dětmi, odkládání vlastních přání, zaměření pozornosti k předkládané činnosti, budování pracovních návyků, rozvoj v sociální oblasti, dále jak rozvíjet připravenost dítěte na zahájení budování dovednosti číst, psát a počítat v rámci jednotlivých sledovaných oblastí a schopnost poradit rodičům.

Zajistit vyrovnanější příležitost pro zahájení školní docházky. Účastníci si z kurzu odnesli fungující scénář pro rozvoj dílčích funkcí a sociálních dovedností u dětí před zahájením školní docházky a rovněž získali dovednost odhalit možná rizika (v dostatečném předstihu před nástupem dítěte do školy).

 Seminář Místně zakotvené učení
Datum a čas: 24. listopad 2020
Místo: on-line
Počet účastníků: 9
Lektor: Mgr. Jiří Hruška

Místně zakotvené učení (MZU), anglicky „place-based learning“ či „place-based education“ je způsob vzdělávání, které:

  • využívá všech aspektů místního prostředí (přírodních, kulturních, historických a sociopolitických souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku;
  • klade důraz na občanské zapojení v projektech, které mají praktický význam pro obec, slouží komunitě (tzv. servisní projekty);
buduje sociální kapitál, podporuje vývoj místních partnerství (týká se nejen žáků).
Školení na 3D tisk
 
Datum a čas: 25. - 27. listopad 2020
Místo: Městská knihovna Polička
Počet účastníků: 5
Lektor: Tomáš Feltl
V rámci podpory polytechnických a digitálních dovedností dětí a žáků byla školám zakoupena 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S. Tiskárna bude sdílená pro všechny do projektu zapojené školy. Zároveň bude probíhat pravidelné školení lektorů, průběžné sdílení zkušeností s 3D tiskem a v budoucnu i meziškolní soutěže.
Tohoto pilotního a vícedenního školení se zúčastnili zástupci ze ZŠ, MŠ, realizačního týmu a jeden odborný pracovník. První den účastníci pod vedením lektora sestavili celou 3D tiskárnu a seznámili se tak detailně s funkcí všech součástek. Druhý den proběhla dostavba, kalibrace všech systémů a uvedení do provozu. Třetí den proběhlo představení internetových zdrojů a metodické i praktické dovednosti grafického modelování.     
 

Konverzace v angličtině pro druhé stupně základních škol

Datum a čas: školní rok 2020/2021

Místo: jednotlivé ZŠ
Počet účastníků: 6 základních škol
Účinkující: Pamela Berggren

Ve školním roce 2020/2021 probíhá pravidelná docházka rodilého mluvčího do základních škol. Účast rodilého mluvčího ve výuce umožňuje konverzaci v cizím jazyce přímo v přirozené formě, žákům tak poskytuje jedinečnou možnost rozvoje jejich konverzačních dovedností a osvojení si praktické formy mluveného jazyka. 

V tomto případě pracujeme s Anglickým jazykem s paní lektorkou Pamelou Berggren. 

Hlavní témata:

  • Pronunciation
  • DRole places
  • Wocabulary
  • Grammar

Seminář Jak učit moderní dějiny

Datum a čas: 08. 10. 2020

Místo: Multifunkční centrum Hlinsko
Počet účastníků: 7
Účinkující: Mgr. Petr Šimíček

V Multifunkčním centru v Hlinsku proběhl seminář formou workshopu, na kterém jsme společně s panem mgr. Šimíčkem probírali téma výuky moderních dějin. Seminář byl zaměřen především na způsob samotného vedení výuky. Účastníci se seznámili  s řadou on-line zdrojů, o možnostech efektivního zapojení karikatur, dobových obrázků a filmů do výuky. Byly představeny nové metody učení a možnosti spolupráce mezi školami. Zúčastnilo se sedm dějepisářů ze základních škol, které najdeme v území SO ORP Hlinecko. 

Seminář Metody aktivního učení

Datum:  5.10.2020

Místo konání: Multifunkční centrum Hlinsko, Adámkova třída 341, 539 01 Hlinsko

Počet účastníků: 8

Lektor: Mgr. Jiří Hruška

Mgr. Jiří Hruška, který seminář vedl, seznámil přítomné s metodami aktivního učení, které významně přispívají k inkluzi a vysvětlil proč je dobré metody aktivního vyučování používat. 

Vyjmenoval, jak metody aktivního učení přispívají k inkluzi, vysvětlil proč je dobré metody aktivního vyučování používat,  jak vytvořit přehled používaných metod aktivního učení a doplnit jej o metody nové, popsat model třífázového učení „evokace – uvědomění si významu – reflexe“, analyzovat ukázku výukové jednotky založené na principu E-U-R. Představil metody práce s textem, komunikační a diskusní metody, metody objevování a řešení problémů a simulace a simulační hry.

Seminář Fakta a mýty o drogách

Datum a čas: 29. 9. 2020, 9:00 – 15:00 hodin

Místo: Multifunkční centrum Hlinsko
Počet účastníků: 8
Účinkující: Kpt. PhDr. Ondřej Moravčík

Dne 29. 9. od 9:00 do 15:00 hodin se v Multifunkčním centru Hlinsko konal seminář zaměřený na protidrogovou prevenci. Seminář vedl Kpt. PhDr. Ondřej Moravčík a zúčastnilo se ho osm pedagogů ze základních škol.

Obsah semináře: Jaké jsou účinky běžně dostupných drog? Jsou mezi nimi vůbec rozdíly? Jak je to s držením malého množství drog a s pěstováním marihuany? Posluchači se dozvěděli í nejčastější polopravdy a mýty o drogách včetně exkurzu do literatury a kinematografie, při kterém zjistili, že o této problematice vlastně vědí mnohem více, nežli sami tuší. Součástí kurzu byl také právní rozbor problematiky testování dětí na návykové látky ve školách a doporučení pro aktualizace školních řádů.

Klíčová témata: Nejčastější mýty spjaté s drogami Drogy v umění jakožto vodítko pro jejich pochopení Děti a drogy – jak je odhalit, jak je otestovat a jak jim pomoci. Seminář zvýšil kompetence pedagogů v oblasti prevence rizikového chování. Účastníci získali náhled na problematikou drog a jejich základními rozdíly, ujasnili si možnosti působení školy v této oblasti.


Pravidelné kurzy na podporu polytechnického vzdělávání

Datum a čas: školní rok 2020/2021
Počet účastníků: 10 Mateřských škol z SO ORP Hlinsko
Lektor: Lenka Makovská

 

Ve školním roce 2020/2021 byly zahájeny pravidelné kurzy na podporu polytechnického vzdělávání v mateřských školách. Děti se pod vedením lektorky za pomoci chytré stavebnice učí kreativitě, tvořivosti a schopnosti spolupráce v kolektivu. Pravidelná výuka se realizuje přímo na půdě jednotlivých Mateřských škol v jednotýdenních intervalech. Výuka probíhá zábavnou a hravou formou s přímým zapojením všech dětí.   

Stavebnice vyrobila firma: Dřevovýroba Karel Makovský sídlící v Dědové. Jedná se tak o jedinečnou symbiózu mezi výrobním a vzdělávacím sektorem na území MAS Hlinecko.

Autorské čtení Lukáše Hejlíka – Co by měl můj syn vědět o světě

Datum a čas: 14. 9. 2020, 16:00 – 17:00 hodin

Místo: Multifunkční centrum Hlinsko
Počet účastníků: 72
Účinkující: Lukáš Hejlík

Obsah:

V rámci podpory čtenářské gramotnosti v hlineckém Multifunkčním centru bylo odehráno představení s názvem CO BY MĚL MŮJ SYN VĚDĚT O SVĚTĚ. Konkrétně se jednalo o scénické čtení stejnojmenné knihy od švédského autora Fredrika Backmana.  

Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. V tomto představení účinkuje jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má stejně starého syna.


http://www.mashlinecko.cz/_uploads/content/420/20200826_122026.jpg

Seminář Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

 

Lektorka: Mgr. Sylvie Doláková

Datum a čas: 26.8.2020, 8:30–12:30 hodin

Počet účastníků: 12

Obsah:

Cílem vzdělávacího programu bylo seznámit učitele s aktivitami, jež jsou určeny žákům na druhém stupni a potřebují motivovat pro další učení, stejně jako prohloubit získané znalosti. Základní výukové dovednosti – poslech, aktivní komunikace, čtení s porozuměním a psaní, včetně kreativního a jejich procvičení se dají použít v hodinách angličtiny i tzv. konverzace. Učitelé se seznámili s mnoha metodami, jak procvičit náročné jazykové úkoly, naučí se samostatně projektovat tematické hodiny a odnesou si z kursu celou řadu pracovních listů, které mohou ihned používat ve svých třídách.

Seminář s názvem Hravá logopedie v praxi

Lektor: Mgr. Martina Černá
Datum a čas: 18. 5. 8:30–10:00, 11:00–12:30 hodin a 19. 5. 2020, 8:30–10:00 hodin
Počet účastníků: 21
Obsah:

Účastníci si ujasní základní teoretická východiska, která ovlivňují vývoj řeči – naučí se využít těchto znalostí jako odrazového můstku pro praktické činnosti – správné vytváření hlásek, hry upevňující správnou výslovnost. Obsahová náplň bude přizpůsobena online formě.

http://www.mashlinecko.cz/_uploads/content/420/img_0443.JPG

Seminář pro rodiče na téma Jak vychovávat děti

Lektor: PhDr. Jan Svoboda
Datum a čas: 3. 3. 2020, 15:00 – 17:00 hodin
Počet účastníků: 73
Obsah:

Přednáška byla vedena PhDr. Janem Svobodou, což je uznávaný lektor pro Českou i Slovenskou republiku v oblasti psychologie. V současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity. Publikoval více než 100 časopiseckých článků. Napsal několik knih. Pravidelně vystupuje jako psycholog v televizních pořadech.

Pan psycholog přednesl výchovu dítěte jako velice stěžejní záležitost pro celou lidskou společnost. Zastává názor, že pro malé dítě a jeho vyrovnanou psychiku je velice důležitý kontakt s matkou, a to od narození do tří let věku. Od pěti do patnácti let se pomocí výchovy a přístupu rodiny k dítěti formuje celá osobnost člověka. Řekl, jak mají rodiče nastavit dítěti limity co smí a nesmí dělat. Rodiče mají být při dodržovaní daných limitů však důslední. To formuje dítě i pro jeho budoucí život, vztahy a výkon povolání. Apeloval na rodiče, aby si uvědomili, že dítě není malý dospělý. Přítomní rodiče si zkusili vyplnit test Obsah rodičovské lásky. Na testu zpětně zjistili, jaký mají oni vztah ke svým rodičům. Jak jim rodiče ovlivnili jejich současný život. Kde měli nedostatek pozornosti, tam se ji oni sami snaží nyní svým dětem i svému blízkému okolí vynahrazovat. Někdy je to v kladném, ale i záporném smyslu. Tím pan psycholog předvedl, jak se rodí násilí a agrese ve společnosti. Objasnil, jak agresivní lidé ve své zlobě vlastně volají po projevu lásky a zájmu o svoji osobnost – nastavují okolí tzv. zrcadlo. Vysvětlit pojmy trojúhelníku oběť – predátor – zachránce. Řekl také, že naše já se skládá z rozumu, těla, emocí a vztahů. Všechny čtyři spolu úzce souvisejí. Během celé přednášky představoval zkušenosti ze své dlouholeté praxe.

 

Představení pro žáky základních škol Listování

Herci: Věra Hollá a Lukáš Hejlík
Datum a čas: 3. 3. 2020, 8:00 - 14:20 hodin
Počet účastníků: 1 545
Obsah:

V Multifunkčním centru v Hlinsku bylo odehráno celkem pět představení – tři s názvem ŠMODRCHA PĚKNĚ POPLETENÝ KOČIČÁK pro první stupeň základních škol a dvě JAK BÝT KLUKEM/HOLKOU? pro druhý stupeň.

ŠMODRCHA PĚKNĚ POPLETENÝ KOČIČÁK napsal ARCHIE KIMPTON
Honzík Bačkora je docela obyčejný kluk z jednoho docela obyčejného městečka. Když ovšem jednoho obyčejného dne na toulkách po okolí náhodou natrefí na příšerně pomotaného, zpřeházeného, mrzoutského, vypaseného a na sušenkách závislého mluvícího kocoura, jeho život se rázem úplně změní!

 JAK BÝT KLUKEM/HOLKOU? ANEB VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O PUBERTĚ A BÁLI JSTE SE GOOGLIT napsali JAMES DAWSON a HAYLEY LONGOVÁ
Jak může být člověk za borce a představovat si, že někoho sbalí, když má obličej samý beďar a chlupy mu rostou na místech, kde by podle něj neměly vůbec růst? Být holkou je skvělý. Ale někdy taky praštěný, zvláštní a nepochopitelný.

Navíc každá škola dostala knihu, ze které se listovalo.

Seminář s názvem Logopedická prevence – pojďme si spolu povídat

Lektorka: Mgr. Martina Křivková
Datum a čas: 18. 2. 2020, 8:30 - 14:30 hodin
Počet účastníků: 21
Obsah:

Nereedukované řečové vady způsobují valné obtíže v nabývání trivia, osvojování základních dovedností prvňáka. Ruku v ruce s tímto rozvíjejícím se fenoménem přichází rozvoj specifických poruch školních dovedností, které následně stojí za nechutí malého žáčka se učit. Stačilo se naučit správně mluvit, dobře slyšet, rozeznat jednotlivé hlásky mezi sebou, správně dýchat a vyťukat rytmus, i dobře naslouchat. V rámci programu semináře, který proběhne ve formě workshopu, si pedagogové vyzkouší postupy práce s dítětem při logopedické prevenci. Při workshopu lektorka nabídne vlastní publikaci k logopedické prevenci určené jak učitelům, tak i rodičům. Závěrem semináře si účastníci připraví vlastní logopedickou chvilku.

Vědecký den na téma Plísně kolem nás II

Lektoři: pracovníci Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
Datum a čas: 28. 1. 2020, 8:00 – 12:30 hodin
Počet účastníků: 24
Obsah:

Vědecký den byl určen pro žáky osmých a devátých tříd ze škol mimo Hlinsko a byl veden pracovníky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V rámci projektového dne byla vytvořena čtyři stanoviště – první bylo zaměřeno na problematiku kvašení a pozorování kvasinek pod mikroskopem, druhé na zajišťování pH různých druhů potravin a analytickou titraci, třetí se týkalo mikroskopování preparátů plísní a na posledním si žáci vyzkoušeli laboratorní práci s pipetami a mikrotitračními destičkami. 

Děkujeme pracovníkům Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za vytvoření skvělého programu a paní ředitelce Pšornové za zapůjčení prostor.